• Oznam - vyučovanie II.stupeň

     • Vyučovanie na 2. stupni bude prebiehať dištančne – na on-line hodinách a zadávaním zadaní a úloh na samostatnú prácu. Z väčšiny predmetov budú žiakom zadávané úlohy týždenne – žiaci dostanú zadania, ktoré si vypracujú a následne ich odošlú vyučujúcim. Zadania z predmetov matematika, slovenský jazyk a cudzie jazyky budú žiaci riešiť priebežne. Termín odovzdania vypracovaných úloh a zadaní je v tomto a v nasledujúcom týždni najneskôr vo štvrtok do 17:00, v ďalších týždňoch najneskôr v piatok do 17:00. On-line hodiny sú rozvrhnuté do štyroch dní, v piatok si žiaci dokončia úlohy, ktoré nestihli počas týždňa a odošlú ich. V jeden deň majú žiaci max. 3 on-line hodiny, výnimočne štyri. Neúčasť na týchto hodinách sa pokladá za neúčasť žiaka na vyučovaní a musí byť riadne ospravedlnená zákonným zástupcom žiaka. Nevypracovanie úloh a zadaní v stanovenom termíne sa bude riešiť výchovnými opatreniami. Z vyučovacích predmetov technika, náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova žiaci v mesiaci november nebudú dostávať žiadne zadania. V prípade, ak sa dištančné vzdelávanie predĺži, budeme Vás informovať ako bude prebiehať výučba aj týchto predmetov. Triednická on-line hodina sa bude konať 1-krát za 2 týždne a termín a čas bude žiakom vopred oznámený.

      V prípade ďalšieho usmernenia zo strany MVVaŠ Vás budeme o všetkých zmenách informovať.

     • Hodiny logopédie v školskom roku 2020/2021

     • Poplatok za jedno sedenie logopédie je 3 €. Platba bude nahodená vždy na konci mesiaca. Výška platby bude vychádzať z reálneho počtu sedení podľa evidencie logopedičky. Stredajšie skupiny budú mať hodiny každý druhý týždeň; štvrtková každý týždeň. V prípade záujmu možnosť pre rodiča zúčastniť sa priamo na sedení alebo možnosť konzultácií v čase od 15:20 v stredu alebo od 15:40 vo štvrtok (po zrušení núdzového stavu). Informácie budú rodičom oznámené po každom sedení.

     • Informácie k opatreniam

     • Milí rodičia,

      v súlade s usmernením MVVaŠ a v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR Vás chceme informovať o opatreniach školy v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Škola sa momentálne nachádza podľa výstražného systému v zelenej fáze – to znamená, že na škole nie je žiaden žiak, ani zamestnanec s potvrdeným ochorením COVID-19.  

      Výchovno-vzdelávací proces na škole prebieha v bežnom režime, zvýšená pozornosť sa venuje hygienicko-epidemiologickým opatreniam. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia ostávajú žiaci vo svojej triede. V normálnom režime funguje aj školský klub detí. Naďalej je povinný ranný filter a nosenie rúšok u žiakov 2. stupňa a u zamestnancov školy (podľa rozhodnutia ÚVZ SR do 30. 9. 2020). Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby, ktoré je k dispozícii na vrátnici. Na komunikáciu so školou Vám odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      Nakoľko ministerstvo neodporúča žiadne hromadné akcie, rodičovské združenie sa zatiaľ prekladá na október, o konkrétnom termíne Vás budeme včas informovať.

      Silvia Urdzíková

     • Nový školský rok 2020/2021

     • Milí rodičia,

      o chvíľu začne nový školský rok, preto si Vás dovoľujeme informovať v súlade s opatreniami MVVaŠ o podmienkach nástupu žiakov do školy.

      Školský rok začíname 2. 9. 2020 o 9:00. Spoločná sv. omša na začiatku tohto školského roka nebude. Žiaci prídu ráno do školy a pôjdu hneď do svojich tried, kde ich triedni učitelia oboznámia o organizácii vyučovania v najbližších dňoch. Žiaci 1. ročníka sa presunú do triedy aj s rodičmi. Po krátkom stretnutí (cca 30 minút) žiaci odchádzajú domov. Od 3. 9. 2020 začína plná organizácia školy, školského klubu aj školskej jedálne. Vo štvrtok 3.9. a v piatok 4.9.2020 budú mať žiaci 1. a 2. stupňa triednické hodiny.

      Organizácia školského roka

      Obdobie školského vyučovania

      1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

      2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

      Školské prázdniny

      3. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

     • Karneval 1.stupeň

     • Deň sa začal krásnym divadlom o Aladinovi. Najviac sa mi páčila postava Aladina a jeho otec Hasan. Hral to jeden herec. Potom sme išli do triedy, kde sme si obliekli masky a karneval sa mohol začať. Dostali sme lístočky na podpisy, aby sme vedeli na akom stanovišti sme už boli. Zaujala ma hra, kde sme zoraďovali tučniačikov podľa farby.  Sranda bola, keď sme skákali podľa toho akú ruku a nohu sme mali nakreslenú. Po dlhšom čase pre nás prišli šmolkovia (učiteľky) a išlo sa tancovať do telocvične. Každá maska sa predstavila. Ja som bol komár. Bol to môj naj karneval, lebo moju masku ocenili.

      Matej Hrin z 3.A

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Na našej škole je už pekným zvykom každý rok zapojiť do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín čo najviac žiakov. A preto je pre nás učiteľov veľkým potešením, že najmä na 1. stupni, počet žiakov, ktorí majú o recitovanie záujem, stále stúpa. Uvedomujeme si, že nie z každého jednotlivca vyrastie prvotriedny recitátor, ale možnosť vyskúšať si predstúpiť pred obecenstvo a prekonať svoj strach dostane každý, kto si to chce vyskúšať. Tento rok to najlepšie predviedli títo žiaci:

      POÉZIA

      I. kategória:  2. -  4. ročník

      1. miesto – Dávid Červeňák

      2. miesto – Liana Šoltýsová

      3. miesto – Soňa Skladaná

       

      II. kategória:i 5. – 6. ročník

      1. miesto – Natália Novická

      2. miesto – Samuel Blaščák

      3. miesto – Katka Kovalíková

       

      III. kategória:  7. – 9. ročník

      1. miesto – Anna Havrillová

      2. miesto – Marek Štofánik

      3. miesto – Lucia Triščíková

       

      PRÓZA

       I. kategória:  2. -  4. ročník

      1. miesto – Noemi Talarovičová

      2. miesto – Sára Matisovská

      3. miesto – Tobias Lazor

       

      II. kategória:i 5. – 6. ročník

      1. miesto – Samuel Matisovský

      2. miesto – Leo Varga

      3. miesto – Emma Červeňáková

       

      III. kategória:  7. – 9. ročník

      1. miesto -

      2. miesto - Norbert Talarovič

      3. miesto – Miroslav Pekár

      Blahoželáme !

     • Šaliansky Maťko

     • Šaliansky Maťko navštívil našu školu aj v tomto roku. V školskom kole v prednese povestí sme mali tieto výsledky:
      2. – 3. ročník: 
      1. miesto – Ondrej Kačer
      2. miesto –  Dávid Červeňák
      3. miesto – Noemi Talarovičová
      4. – 5. ročník:
      1. miesto – Leo Varga
      2. miesto –  Samuel  Blaščák
      3. miesto – Samuel  Matisovský
      6. – 7. ročník:
      1. miesto – Norbert  Talarovič
      Zabojovali sme aj v okresnom kole (aj keď bez Nora, ktorého odrovnala chrípka) a Leo si priniesol diplom za pekné 3. miesto. Blahoželáme!

     • Ruský film v škole

     • "Škoda, že sú narodeniny len raz do roka"

      V tomto duchu sa niesol ďalší ročník súťaže Ruský film v škole, do ktorého sme sa zapojili spolu s 5., 6. a 7. ročníkom na hodinách ruštiny. Pozreli sme si známu ruskú rozprávku o krokodílovi Genovi a Čeburaške, porozprávali sme sa o nej, v starších triedach sme absolvovali aj kvíz. Nakoniec sme sa v rámci tvorivej dielne snažili nakresliť scénky z filmu ľubovoľnou technikou. Tri najzaujímavejšie výtvarné práce sme poslali do ďalšieho kola, kde im budeme držať palce.

     • Sviatok sv. Martina

     • Kto to bol sv. Martin, ako sa stal biskupom, prečo sa znázorňuje so žobrákom a na koni s mečom, prečo sa na sv. Martina pečie hus a odpovede na mnohé ďalšie otázky sa dozvedeli žiaci od tretiakov našej školy. Tí im o tom všetkom podrobne porozprávali a každú triedu obdarovali svätomartinským svetlom. Lampáše si deti samé vyrobili a v každej triede nechali rozsvietený plamienok. Ten sa má rozhorieť v srdciach každého jedného z nás, tak ako zapálil srdce obyčajného vojaka Martina, ktorý sa nakoniec stal obľúbeným biskupom.

     • Zapojenie sa do projektu

     • Záložka do knihy spája školy: List za listom baví ma čítať

      Aj tento rok sme sa zapojili do ďalšieho ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Našou partnerskou školou sa po niekoľkých českých školách tentokrát stala slovenská škola. Bola ňou Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda zo Serede. Dohodli sme sa na výmene záložiek poštou, deň pred prázdninami. Počas celého októbra naši žiaci spolu s pani učiteľkami výtvarnej výchovy a pani vychovávateľkami vyrábali naozaj nápadité a veľmi pekné záložky. Vďaka projektu sa nám v októbri výrazne zvýšila aj návštevnosť školskej knižnice. Žiaci si totiž pri výrobe záložiek pomáhali oživením kníh, ktoré už majú prečítané, zároveň čítali ďalšie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • Výlet - Opálové bane a Solivar

     • Za Prešovom medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica sa rozprestierajú slávne Slovenské opálové bane, ktoré naši tretiaci a štvrtáci navštívili. Hneď pred vchodom každý jeden z nás dostal prilbu a baterku a vyrazili sme do bane Jozef s veľmi milými sprievodcami. Hneď na úvod sme sa v povesti o Šimonovi a Libanke dozvedeli o vzniku baní. Prezreli sme si rôzne banské štôlne, vozíky, lampáše, počítali banských trpaslíkov – permoníkov a za správnu odpoveď niektorí z nás vyhrali aj malé opály. Poriadne sme premrzli, nakoľko v bani bolo približne 5 stupňov, ale nik z nás túto prehliadku určite neoľutoval. Pokračovali sme v Solivare. Tam sme sa dozvedeli zaujímavosti o ťažbe kamennej soli, o čerpaní a varení solí zo soľanky, spracovávaní soli v dávnejšej aj menej dávnej minulosti, o jej skladovaní. Sme radi, že sme opäť spoznali kúsok našej vlasti - oblasti, v ktorej žijeme.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Už pravidelne sa posledný októbrový pondelok v našej školskej knižnici otvárajú dvere dokorán, aby sme spolu oslávili Medzinárodný deň školských knižníc zapojením sa do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tento rok bola daná téma „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Názov akcie znel Čítaním poviedok J. G. Tajovského spoznávame život slovenskej dediny v minulosti. Naši ôsmaci a deviataci pripravili pre mladších spolužiakov aj bludiská, kde správna cesta do cieľa viedla prierezom tvorby tohto slovenského autora.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 4. 3. 2021
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje