• POPIS PROJEKTU

    Projekt je zameraný na podporu žiakov základnej školy so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Jedná sa o žiakov s rôznymi druhmi porúch správania, vývinovými poruchami učenia, pozornosti či pracovného tempa, ktorí sa  nachádzajú v desiatich rôznych triedach školy.

    Cieľom je, za pomoci asistentov učiteľa, zlepšiť školské výsledky a kompetencie týchto žiakov, a teda čo najviac vyrovnať ich znevýhodnenia pri vzdelávaní voči ostatným žiakom, začleňovať ich do voľnočasových aktivít a rôznych kurzov usporadúvaných školou a v maximálnej možnej miere ich integrovať do hlavného prúdu vyučovacieho procesu.

    Merateľnými výstupmi budú rôzne, okrem iného, i písomné testy či známky na vysvedčeniach, ktorých úspešnosť by v priebehu projektu mala oproti jeho začiatku postupne rásť a teda očakáva sa  zlepšenie.

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV 083 01 Sabinov Slovakia
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Platby: Viktória Urdzíková viktoriaurdzikova@gmail.com Vrátnica: 0948 181 422
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje