Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySúkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100, Sabinov
Adresa školyNámestie slobody 100
Telefón0915949733
E-mailszssabinov@primaskola.xyz
WWW stránkahttps://www.primaskola.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Silvia Urdzíková0915949733silva@centrum.sk
ZRŠMgr. Michaela Vafeková0944511272misha249@gmail.com
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaPhDr. Pekár Miroslav   
pedagogickí zamestnanciMgr. Červeňák Jozef  
 Mgr. Matisovská Miriam  
    
ostatní zamestnanciIng. Lukačková Anna  
    
zástupcovia rodičovPhDr. Miroslav Pekár  
 Kalabová Alena  
 Makarová Ľudmila  
 Straková Lucia  
zástupca zriaďovateľaMgr. Efstathopoulos Anna  
 Mgr. Gargalovičová Veronika  
 Mgr. Novotná Eva  
 Mgr. Miklošková Zlatica  
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMgr. Silvia Urdzíková
SídloDrienica 240
Telefón0915949733
E-mailsilva@centrum.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. Odvoláva a volí riaditeľa školy.

Poradným orgánom riaditeľa je Pedagogická rada, ktorá zasadá 6-krát počas školského roka, v prípade potreby aj častejšie. Na svojich zasadnutiach rieši všetky otázky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu aj prevádzky školy. Z jednotlivých zasadnutí sú vypracované zápisnice.

Klub rodičov združuje zástupcov rodičov z každej triedy. Stretáva sa 4-krát počas školského roka. Pomáha škole pri realizácii spoločných podujatí, schvaľuje požiadavky pedagogických zamestnancov a finančne prispieva na nákup učebných pomôcok, odmeny pre žiakov za mimoriadne výsledky, materiálne zabezpečenie rôznych akcií školy.


Názov Vedúci
Rada školyPhDr. Miroslav Pekár
Klub rodičovPhDr. Miroslav Pekár
Pedagogická radaMgr. Silvia Urdzíková

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 202

Počet tried: 12 + 1 trieda účastníkov Kurzu na získanie nižšieho stredného vzdelania + 1 trieda MŠ + 2 oddelenia ŠKD

Podrobnejšie informácie:

Do 15. 9. 2021 sa do školy prihlásilo spolu 21 žiakov, ktorých rodičia požiadali o individuálne vzdelávanie. 15 žiakov navštevovalo inštitúciu "Radostná škola", naša škola mala byť pre nich kmeňovou školou, v ktorej absolvujú komisionálne skúšky za jednotlivé klasifikačné obdobia. V októbri sa však Radostná škola zrušila, a väčšina žiakov prestúpila do iných škôl, bližšie k ich bydliskám, na denné vzdelávanie. Na našej škole ostalo 8 žiakov. V marci prestúpili dvaja súrodenci na denné štúdium do ZŠ v Prešove a 1 žiačka neprospela pri polročnom preskúšaní. Keďže riaditeľka nesúhlasila s individuálnym vzdelávaním v 2. polroku, žiačka prestúpila na inú školu. Koncoročného preskúšania sa zúčastnili 2 žiaci 1. ročníka, 1 žiak 3. ročníka, 1 žiačka 6. ročníka a 1 žiak 8. ročníka.

Súkromná ZŠ spolupracovala aj s Ústavom na výkon väzby a s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Prešove, oddelenie v Sabinove a vzdelávala 7 väzňov, ktorí nemali ukončené nižšie stredné vzdelanie. Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania všetci úspešne ukončili absolvovaním komisionálnych skúšok z každého povinného predmetu.

Prevádzku začalo aj Elokované pracovisko Súkromnej ZŠ s MŠ na Námestí slobody 7 v Sabinove, kde sa nachádza jedna trieda MŠ s počtom detí 11.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.ISCED 2
počet tried11112121211
počet žiakov301322142720282127117
z toho v ŠKD13121563      

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
PP na plný úväzok199
PP na znížený úväzok51
Na dohodu 1

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Všetci pedagogickí zamestnanci majú ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa a teda spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Jedna asistentka v októbri ukončila pracovný pomer z vlastnej iniciatívy. Urobili sme výberové konanie a zamestnali novú asistentku, ktorá mala ukončené úplné stredné vzdelanie.

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 17 
vychovávateľov 2 
asistentov učiteľa 3 
školský špeciálny pedagóg  1 
školský digitálny koordinátor 1 
spolu 24 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Nekvalifikovane boli odučené hodiny matematiky v 5. ročníku kolegyňou z 1. stupňa a 2 hodiny biológie v 7. ročníku. P. učiteľka, ktorá má aprobáciu na vyučovanie hudobnej výchovy, mala veľký počet hodín, preto 3 hodiny hudobnej výchovy boli odučené nekvalifikovane, rovnako aj 1 hodina výtvarnej výchovy.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
7. ABiológia2
5. AMatematika4
5. BMatematika4
7. AHudobná výchova1
8. AHudobná výchova1
8. AVýtvarná výchova 1
7. BHudobná výchova1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Žiaci sa pravidelne zúčastňujú olympiád a rôznych súťaží; tento školský rok sa nám podarilo vysúťažiť vybavenie pre novú učebňu informatiky - 15 notebookov a 1 dataprojektor.

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
BIO olympiáda1 1. miesto  
Šaliansky Maťko12. miesto   
SARM - recitácia21., 2. miesto   
SARM - vlastná tvorba21., 2. miesto   
Hviezdoslavov Kubín - poézia 3. kat.1čestné uznanie   
Hviezdoslavov Kubín - próza 2. kat.12. miesto   
Hviezdoslavov Kubín - próza 3. kat.13. miesto   
Pytagoriáda P811. miesto   
IQ olympiáda1 1. miesto  
RoboCup3  3. miesto 
NEJ olympiáda12. miesto   
ANJ olympiáda13. miesto   
FLL5  účasť 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Zapojili sme sa do zberu gaštanov, papiera, Sabi viečok a tetrapakov. September sme začali imatrikuláciou prvákov a zaujímavými aktivitami k Európskemu dňu jazykov. Žiaci 9. ročníka organizovali zbierku "Biela pastelka". V októbri sme sa zapojili do projektu "Záložka do knihy spája školy" a "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice". Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy Žiacka školská rada zorganizovala zaujímavé podujatie, do ktorého sa zapojili všetci žiaci prípravou zdravých jedál pre spolužiakov a ich ochutnávkou. Besiedky pre starkých sa tento rok nekonali kvôli proticovidovým opatreniam. V novembri počas týždňa digitálnych zručností sa nám podarilo vyhrať vybavenie pre odbornú učebňu informatiky. Počas adventu nás sprevádzali kamaráti z knihy Vianočné mystérium. Oslavu sviatku sv. Mikuláša zabezpečili členovia Žiackej školskej rady a takisto sme zorganizovali zbierku ponožiek a potravín pre Charitu. Keďže sa po 1. polroku uvoľnili opatrenia, mohli sme sa vrátiť k všetkým kurzom - korčuliarsky, plavecký, lyžiarsky pobytový i denný, pre 1. aj 2. stupeň a školu v prírode. Záujem o všetky kurzy bol mimoriadne veľký. V januári sme mali karneval pre žiakov 1. stupňa a v marci sme absolvovali čitateľský maratón a burzu kníh - za utŕžené peniaze sme dokúpili nové knihy do školskej knižnice. Sviatok sv. Jozefa sme oslávili sv. omšou a návštevou MsKS, kde bol pre nás pripravený zaujímavý film. V marci sa tiež konalo oceňovanie zamestnancov škôl primátorom mesta, na ktorom sa zúčastnili aj naši zamestnanci. Slávnostný deň sme ukončili spoločným obedom v priestoroch školy. Spoločne sme prežívali aj pôstne obdobie. Deň detí oslávila každá trieda po svojom, pretože veľký počet detí bol v tom čase v škole v prírode. Peknou akciou bol aj Deň rodiny. Rodiny spoločne riešili "náročné" úlohy, za ktoré ich čakala odmena, neskôr spoločný futbal, tanec, guláš.

Aj aktivity detí MŠ boli obmedzené z bezpečnostných dôvodov. Triedne besiedky - pre starých rodičov, vianočná besiedka - boli rodičom sprístupnené na CD. Aj deti MŠ sa zúčastnili lyžiarskeho, plaveckého a korčuliarskeho kurzu, spoločného výletu na farme, spoločného pikniku. Výchovno-vzdelávací proces bol často projektovo zameraný, napr. folklórny týždeň, týždeň dopravnej výchovy, ...

§ 2. ods. 1 h

Projekty

V školskom roku 2021/2022 bola škola zapojená do projektov:

Ovocie do škôl

Mliečny program pre školy

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

IT Akadémia partner - Vzdelávanie pre 21. storočie

Národný projekt: edIT1 - funkcia školský digitálny koordinátor a vybavenie pedagogických a odborných zamestnancov IKT

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekcie:

V januári 2021 bola uzavretá tematická inšpekcia zameraná na individuálne vzdelávanie žiakov.

V školskom roku 2021/2022 boli na škole vykonané 2 tematické inšpekcie zo strany ŠŠI; prvá bola zameraná na stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole a druhá - následná inšpekciabola zameraná na stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v ZŠ, týkajúcich sa testovania žiakov 9. ročníka.

Inšpekcia, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia, sa konala 21. 3. 2018. Zistené nedostatky sa týkali nezabezpečenia striedania ekvivalentných foriem testov z matematiky medzi lavicami intaktných žiakov, neuloženia tašiek v zadnej časti učebne a neposkytnutia 5 minút na oboznámenie sa žiakov s testom z matematiky pred jeho vypracovaním.

Závery ŠŠI: Splnením prijatých opatrení škola zabezpečila realizáciu testovania T9 v súlade s príslušnými Pokynmi pre školských administrátorov vydaných NÚCEM, čím sa vytvorili podmienky pre objektívny a regulárny priebeh testovania T9.

Závery ŠŠI z kontroly stavu zabezpečenia a realizácie testovania T9: Školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory a dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok, ako aj harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy boli v kontrolovaných skupinách dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

dátumdruh
6. 4. 2022tematická inšpekcia

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Súkromná ZŠ s MŠ sídli v centre mesta Sabinov v priestoroch bývalého piaristického kolégia. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa v nej 12 kmeňových učební, učebňa informatiky, rozcvičovňa, školská knižnica, interaktívna učebňa. Škola má vlastnú školskú jedáleň. Kmeňové učebne neobsiahnu max. počet žiakov podľa školského zákona, pretože sú menšie. Do jednej triedy sa vojde - v závislosti od jej veľkosti - 12 - 20 žiakov. Odborné učebne - dielne, fyzikálno-chemické laboratórium a učebňa hudobnej výchovy - sa pripravujú v elokovanom pracovisku v budove na Námestí slobody 7. Aj tieto priestory sú národnou kultúrnou pamiatkou. Priestory sú už zrekonštruované, chýbajú finančné prostriedky na zakúpenie vybavenia. Súčasťou zrekonštruovaných priestorov je aj archív. Učebné pomôcky škola pravidelne dokupuje, rozširuje inventár, obnovuje v závislosti od svojich možností.

V elokovanom pracovisku začala prevádzka 1 triedy MŠ. MŠ disponuje herňou, spálňou, sociálnym zariadením pre deti i dospelých, šatňou, rozcvičovňou. V elokovanom pracovisku sa nachádza aj výdajná školská jedáleň pre deti MŠ. Školský dvor sa ešte rekonštruuje.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- odborné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

- ochota pedagogických zamestnancov naďalej sa vzdelávať v súlade s potrebami školy

- veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov

- nižšie počty žiakov v triedach umožňujú individuálny prístup pedagógov k jednotlivým žiakom

(žiaci 8. ročníka sa v testovaní KOMPARO zaradili medzi 25 % najúspešnejších škôl výsledkami žiakov v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre.)

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- úroveň výchovy a vzdelávania je na veľmi dobrej úrovni, v triedach však pribúda stále viac žiakov s poruchami pozornosti a s poruchami učenia, ktorých rodičia aj napriek odporúčaniu Centra špec.-ped. poradenstva odmietajú integráciu a odmietajú navštevovať so žiakmi hodiny v centrách, určené na podporu ich oslabených funkcií

§ 2. ods. 2 a

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP:

MŠ nenavštevujú deti so špeciálnymi vých.-vzdelávacími potrebami. Vzhľadom k počtu detí v triede je individuálny prístup zo strany učiteliek samozrejmosťou.

§ 2. ods. 2 b

Úspešnosť žiakov

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení4       
prijatí4       
% úspešnosti100 %       

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 15

Školu navštevujú žiaci s poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti a jeden žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou.

ročníkpočet žiakov
tretí1
piaty4
šiesty4
siedmy2
ôsmy2
deviaty2

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 17/ počet dievčat 5

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 18/ počet dievčat 4

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 / počet dievčat 0

Do vyšších ročníkov sme prijali 19 žiakov, ktorých rodičia požiadali o individuálne vzdelávanie. Počas školského roka prestúpili na iné školy. Do konca školského roka ostali u nás iba 4 žiaci 2. - 8. ročníka, ktorí sa vzdelávali individuálne.

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022

Školskú dochádzku ukončilo 19 žiakov 9. ročníka, 4 žiačky 8. ročníka odišli na bilingválne gymnáziá, kde pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky.

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov1 3 1 5

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Okrem jedného žiaka 9. ročníka sa všetci žiaci hlásili na stredné školy.

GymnáziáPraktické školy, OUTechnické, dopravné SOŠPedagogické školyEkonomické, obchodné SOŠUmelecké školy
9/8 dievčat172/2 dievčatá1/1 dievča3/3 dievčatá

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Na stredné školy sa hlásilo 19 žiakov 9. ročníka a 4 žiaci 8. ročníka sa hlásili na bilingválne gymnáziá. Všetci žiaci boli prijatí na vybrané školy. Najviac žiakov sa hlásilo na gymnáziá a SOŠ technického smeru.

gymnáziáumelecké školyzdravotnícke školystredné športové školypoľnohospodárske, lesnícke SOŠekonomické, obchodné SOŠpedagogické školytechnické, dopravné SOŠSOŠ ostatnépraktické školy, OU
930001271 

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

Žiaci 1. - 5. ročníka sú hodnotení slovne, žiaci 6. - 9. ročníka sú klasifikovaní. Materskú školu ku koncu školského roka navštevovalo 12 detí, z nich 1 predškolák. Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania úspešne ukončilo 7 väzňov pôsobiacich v Ústave na výkon trestu a výkon odňatia slobody v Sabinove.

TriedaANJBIOCMACSJČAPČASČSPDEJETVFIGFYZGEOHUVCHEINV
               
MŠ PŠD               
ŠKD 1               
ŠKD 2               
1. A               
2. A               
3. A               
4. A               
5. A               
5. B               
6. A1,251,5     1,45  1,951,7   
7. A1,421,5     1,92  1,831,83 1,5 
7. B1,641,82     1,73  1,821,82 1,36 
8. A1,351,5     1,35  1,81,9 1,6 
9. A1,251,13     2,13  21,75 1,38 
9. B1,091,18     1,64  1,821,55 1,27 
Kurz ISCED 2               

TriedaINFJAKKorčuliarsky kurzLyžiarsky kurzMATMPINAVNEJOBNODPPlavecký kurzPČ1PČ2PPAPRV
               
MŠ PŠD               
ŠKD 1               
ŠKD 2               
1. A               
2. A               
3. A               
4. A               
5. A               
5. B               
6. A    1,85  1,671,3      
7. A    1,92  2,251,5      
7. B    1,91  1,711,55      
8. A    1,95  2,141,2      
9. A    2  1,751      
9. B    1,73  1,251      
Kurz ISCED 2               

TriedaPRIPVORSRŠF1RSF2RSF3RSF4RSF5RŠF6RUJSJLSPRSVPŠkola v prírodeŠKD
               
MŠ PŠD               
ŠKD 1               
ŠKD 2               
1. A           1   
2. A           1   
3. A           1   
4. A           1   
5. A           1   
5. B           1   
6. A         1,112,31   
7. A         1,4321   
7. B         2,252,361   
8. A         21,91   
9. A         22,131   
9. B         1,331,551   
Kurz ISCED 2           1   

TriedaSPPTanečný kurzTECTSVTEVTKCTRHUAKVLAVOLVYUVYDVYVZBSZAP
               
MŠ PŠD               
ŠKD 1               
ŠKD 2               
1. A               
2. A               
3. A               
4. A               
5. A               
5. B               
6. A  1,25            
7. A  1,42            
7. B  1,64            
8. A  1,3            
9. A  1,38            
9. B  1,27            
Kurz ISCED 2               

Prospech žiakov

Všetci žiaci prospeli a postúpili do vyšších ročníkov. Dvaja žiaci 1. ročníka boli neklasifikovaní, pretože študujú v zahraničí a podľa aktuálnej legislatívy môžu robiť komisionálne skúšky na konci 4. ročníka.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
110011
MŠ PŠD1001
ŠKD 10000
ŠKD 20000
1. A171502
2. A121200
3. A161600
4. A9900
5. A131300
5. B121200
6. A202000
7. A121200
7. B111100
8. A202000
9. A8800
9. B111100
Kurz ISCED 27700

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

= Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne finančné prostriedky 471 903€

Nenormatívne finančné prostriedky 54 809€:

- asistent učiteľa 12 254€

- školský digitálny koordinátor 13 568€

- vzdelávacie poukazy 3 040€

- príspevok na učebnice 2 822€

- mimoriadne výsledky žiakov za šk. rok 2021/2022 800€

- príspevky na špecifiká - testovanie, dezinfekčné prostriedky 1 825€

- dofinancovanie - novovzniknutá trieda v MŠ 10 000€

- Lyžiarsky kurz 5 250€

- ŠkvP 5 250€

= Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov - Obedy 28 134€

= Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 31 224€

V sume spolu je zahrnuté: Školné, ŠKD, Krúžky, Rodičovský príspevok, Lyžiarsky kurz, Škola v prírode

= Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - Dotácie mesta 74 056€

- školská jedáleň 30 361€

- školský klub detí 29 327€

- MŠ a ŠJ pri MŠ 14 368€

= MPC Prešov Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" 46 917,25€

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Žiakom 1. - 5. ročníka je umožnené v popoludňajších hodinách navštevovať školský klub detí a všetci žiaci si môžu vybrať z ponuky krúžkov, ktorá sa každý rok aktualizuje podľa záujmu žiakov.

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Francúzsky klub3 Mgr. Silvia Urdzíková
Futbal 1. skupina10 Mgr. Jozef Červeňák
Futbal 2. skupina12 Mgr. Jozef Červeňák
Internetová kaviareň32 Mgr. Ivana Hétharšiová
Malý novinár5 Mgr. Silvia Urdzíková
Minecraft 110 Mgr. Anna Štofániková
Minecraft 28 Mgr. Anna Štofániková
Šikovné ruky13 Mgr. Miriam Matisovská
Školský klub detí 128 Mgr. Mária Trávniková
Školský klub detí 221 Mgr. Mária Drutarovská
Zumba 1. skupina9 Mgr. Mária Drutarovská
Zumba 2. skupina9 Mgr. Mária Drutarovská

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

V septembri sa rodičia a pedagógovia stretávajú na spoločnom rodičovskom združení, ktoré vedie p. riaditeľka, počas školského roka sa organizujú ešte triedne aktívy každý štvrťrok. Spoločné akcie boli aj tento rok ešte obmedzené z bezpečnostných dôvodov, v júni sme spolu oslávili sviatok rodiny na farme v Kamenici. Niektorých školských výletov sa okrem pedagogického dozoru zúčastnili aj zástupcovia rodičov.

Záver

Vypracoval: Mgr. Silvia Urdzíková

V Sabinove, 29. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 4. 10. 2022

Vyjadrenie rady školy

Rada školy s predloženou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti súhlasí.

Pekár Miroslav, PhDr., predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené zriaďovateľom školy.

Sabinov, 20. 10. 2022

Mg. Silvia Urdzíková, zriaďovateľ školy

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV 083 01 Sabinov Slovakia
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Platby: Viktória Urdzíková viktoriaurdzikova@gmail.com Vrátnica: 0948 181 422
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje