Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySúkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100, Sabinov
Adresa školyNámestie slobody 100
Telefón0915949733
E-mailszssabinov@primaskola.xyz
WWW stránkahttps://www.primaskola.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Silvia Urdzíková  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaPhDr. Pekár Miroslav   
pedagogickí zamestnanciMgr. Červeňák Jozef  
 Mgr. Matisovská Miriam  
    
ostatní zamestnanciIng. Lukačková Anna  
    
zástupcovia rodičovPhDr. Miroslav Pekár  
 Kalabová Alena  
 Makarová Ľudmila  
 Straková Lucia  
zástupca zriaďovateľaMgr. Efstathopoulos Anna  
 Mgr. Gargalovičová Veronika  
 Mgr. Novotná Eva  
 Mgr. Miklošková Zlatica  
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMgr. Silvia Urdzíková
SídloDrienica 240
Telefón0915949733
E-mailsilva@centrum.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. Odvoláva a volí riaditeľa školy.

Členmi metodického združenia sú všetci vyučujúci na 1. stupni + vychovávateľky + asistentky učiteľa; MZ zastrešuje všetky predmety vyučované na 1. stupni + školský klub detí.

Na 2. stupni pracuje iba jedna predmetová komisia, ktorej členmi sú všetci učitelia 2. stupňa + asistent učiteľa a zastrešuje všetky predmety vyučované na 2. stupni.


Názov VedúciZastúpenie predmetov
Metodické združenie na 1. stupni PaedDr. Štefánia BrajerčíkováSJL, ANJ, MAT, INV, PRI, VLA, PRV, VYV, HUV, TEV, PRA, NAV
Predmetová komisia na 2. stupniMgr. Ľudmila DarákováSJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEO, OBN, NAV, TEC, VYV, HUV, TSV

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 164

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie: Z celkového počtu 15 žiakov so ŠVVP boli 3 žiaci na 1. stupni, 12 žiakov na 2. stupni, z toho 11 žiakov s vývinovými poruchami učenia, 3 žiaci s vývinovými poruchami pozornosti a 1 žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou.

2 žiakom bolo schválené individuálne vzdelávanie a 3 žiakom štúdium v zahraničí.

Ruský jazyk ako 2. cudzí jazyk si vybralo 52 žiakov 2. stupňa a nemecký jazyk 45 žiakov.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11121212112
počet žiakov121810261824192116164
z toho v ŠKD12168182    56

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP179
Znížený úväzok71
Na dohodu 1

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Všetci pedagogickí zamestnanci majú ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa a teda spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 19 
vychovávateľov 2 
asistentov učiteľa 3 
    
spolu 24 

Predmety vyučované nekvalifikovane

V 1. polroku boli nekvalifikovane odučené iba výtvarné výchovy, v 2. polroku odišla kolegyňa, pretože jej končila pracovná zmluva a preto pribudli aj 3 hodiny nekvalifikovane odučenej biológie.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5. AVYV1
6. AVYV1
6. BVYV1
6. ABIO1
8. ABIO1
8. BBIO1
9. ABIO1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Aj napriek tomu, že mnohé súťaže a olympiády sa konali v on-line prostredí, naši žiaci sa ich aktívne zúčastňovali a získali veľmi pekné umiestnenia.

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hviezdoslavov Kubín31., 2., 3. miesto1. miesto1. miesto 
Matematická olympiáda Z423. miesto   
Matematická olympiáda Z611. miesto   
Geografická olympiáda 611. miesto15. miesto  
Olympiáda v RUJ21. miesto1. a 3. miesto1. miesto 
Malynár1účasť   
FLL7  2. miesto 
Minecraft cup1    
Geografická olympiáda 712. miesto   
Matematická olympiáda Z814. miesto   
Matematická olympiáda Z719. miesto   
Matematická olympiáda Z913. miesto   
Olympiáda v NEJ 1A11. miesto4. miesto  
Olympiáda v NEJ 1B12. miesto10. miesto  
IQ olympiáda   účasť 
Pytagoriáda 712. miesto   
Čo vieš o hviezdach?12. miesto   
Enviro otázniky1  2. miesto 
Biologická olympiáda16. miesto   
Geografická olympiáda 512. miesto   
Pytagoriáda 621., 2. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Zapojili sme sa do zberu gaštanov, papiera, Sabi viečok a Sabi tetrapakov a bateriek. Realizovali sme Imatrikuláciu pre žiakov 1. ročníka, rôzne aktivity v rámci osláv Európskeho dňa jazykov, vyrábali sme záložky ako jednu z aktivít 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Pre deti navštevujúce ŠKD sme zorganizovali Šarkaniádu na Šanci; navštívili sme Hvezdáreň a Planetárium. Zapojili sme sa aj do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc projektom Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Na škole sme organizovali rôzne aktivity v rámci Týždňa digitálnych zručností a Týždňa boja proti drogám a šikane. Advent sme začali požehnaním vencov, oslávili sme sviatok sv. Mikuláša. V mesiaci december sme absolvovali týždeň finančnej gramotnosti. Nový rok sme začali požehnaním tried. Deň detí sme oslávili zabavným dopoludním spojeným so získavaním žetónov a nákupom v bufete. V marci sme sa zúčastnili čitateľského maratónu. Sviatok sv. Jozefa sme oslávili ako tematicky zamerané aktivity, keďže nebolo možné ho osláviť kultúrnym podujatím ako po minulé roky. V júni žiaci prezentovali svoje ročníkové práce. V lete žiaci 1. stupňa absolvovali didaktické hry a žiaci 2. stupňa OČAP. Všetky ďalšie plánované aktivity sme nerealizovali z dôvodu pandemickej situácie a v súlade s protiepidemiologickými opatreniami.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

V školskom roku 2019/2020 bola škola zapojená do projektov:

Ovocie do škôl

Mliečny program pre školy

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

IT Akadémia partner - Vzdelávanie pre 21. storočie

Rozvojový projekt "Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2021"

Rozvojový projekt "Čítame radi"

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V januári 2020 bola vykonaná kontrola návšteva v rodine detí, ktorým bolo schválené individuálne vzdelávanie na základe uložených opatrení a následne predložená správa ŠŠI v Prešove. Vyjadrenie sme dostali až v januári 2021, čím bola táto tematicky vykonaná inšpekcia uzavretá..

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Škola sídli v centre mesta, čo je výhodou pre žiakov navštevujúcich rôzne krúžky a popoludňajšie aktivity mimo školy.

Škola má k dispozícii tie isté priestory ako pred rokom - vzhľadom k počtu žiakov sú postačujúce. Ďalšie učebne budú pre žiakov sprístupnené čiastočne až v školskom roku 2021/2022, a to druhá učebňa informatiky a priestory, v ktorých bude v prevádzke jedno oddelenie MŠ; odborná učebňa fyziky a chémie, dielne a cvičná kuchynka budú žiakom a učiteľom k dispozícii až v nasledujúcom školskom roku. Škola nedisponuje veľkou telocvičňou, preto chlapci a dievčatá 8. a 9. ročníka mali absolvovaťi TEV v mestskej športovej hale za prenájom. Z dôvodu pandemických opatrení sa všetky hodiny TEV uskutočňovali v exteriéri - na detských ihriskách, v mestskom parku, na školskom dvore. Škola disponuje vlastnou školskou jedálňou, ktorá sa využíva aj na akcie školy - rodičovské združenia, kurzy, prednášky a iné podujatia. Zriaďovateľ každý rok dopĺňa triedy novým vybavením podľa potrieb, v závislosti od finančných možností a v spolupráci s Klubom rodičov.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky

- dobrá pripravenosť žiakov na dištančné vzdelávanie

- výborný kolektív pedagogických i nepedagogických zamestnancov

- dobrá spolupráca s rodičmi

- vysoká kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a ich snaha rozvíjať sa a sústavne na sebe pracovať

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- práca s nadanými deťmi

- inklúzia ako individuálny prístup ku každému jednému žiakovi a s tým aj možnosť lepšieho materiálneho vybavenia

- chýbajúci učiteľ fyziky

- vysoká zaťaženosť učiteľov

Návrh opatrení:

- ďalšie vzdelávanie učiteľov podľa potrieb školy

- lepšie finančné ohodnotenie

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

V školskom roku 2020/2021 školu navštevovalo 15 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 3 žiaci na 1. stupni, 12 žiakov na 2. stupni. Všetci žiaci vyžadovali pomoc asistenta. Z celkového počtu 15 žiakov so ŠVVP bolo 11 žiakov s vývinovými poruchami učenia, 3 žiaci s vývinovými poruchami pozornosti a 1 žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 16 / počet dievčat - 12

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 12 / počet dievčat - 10

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 / počet dievčat - 1

Jedna žiačka prestúpila hneď k 1. 9. 2021 na ZŠ 17. novembra z dôvodu slovného hodnotenia na našej škole.

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021

K 30. 6. 2021 ukončilo dochádzku na našej škole 16 žiakov 9. ročníka a 2 žiaci 8. ročníka, ktorí odišli na bilingválne gymnázium.

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

GymnáziáSOŠ ostatnéTechnické, dopravné SOŠPedagogické školyEkonomické, obchodné SOŠ
63431

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Na stredné školy sa hlásilo 19 žiakov, 2 žiaci, ktorí sa hlásili na bilingválne gymnáziá z 8. ročníka, neboli prijatí.

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

Žiaci na 1. stupni boli hodnotení slovne; všetci žiaci v týchto ročníkoch zvládli vzdelávací štandard pre jednotlivé predmety a postúpili do vyššieho ročníka. Od budúceho školského roka budeme pokračovať slovným hodnotením aj v 5. ročníku.

TriedaANJBIOCMACSJDEJFIGFYZGEOHUVCHEINVINFKorčuliarsky kurzLyžiarsky kurzMAT
1. A               
2. A               
3. A               
4. A               
4. B               
5. A11,17  1,06  1,06      1,33
6. A1,171,5  1,75 1,831,92      2,08
6. B1,451,73  1,73 21,91      2,27
7. A1,371,74  1,47 1,841,74 1,37    1,95
8. A1,331,33  1,67 1,891,78 1,56    2,33
8. B1,251,17  1,5 1,671,42 1,33    1,67
9. A1,431,38  1,81 2,061,81 1,75    2

TriedaNAVNEJOBNPlavecký kurzPRVPRIPVORŠF1RSF2RSF3RSF4RSF5RŠF6RUJSJL
1. A               
2. A               
3. A               
4. A               
4. B               
5. A 1,22           11,33
6. A 2,251,58          1,572,08
6. B 21,45          2,252,45
7. A 1,571,37          1,581,89
8. A 1,751          1,82,33
8. B 1,631,25          1,251,75
9. A 1,61,25          2,182,31

TriedaSPRSVPŠkola v prírodeŠKDSPPTanečný kurzTECTSVTEVTKCTRHVLAVOLVYUVYD
1. A1              
2. A1              
3. A1              
4. A1              
4. B1              
5. A1     1        
6. A1     1,17        
6. B1     1,82        
7. A1     1,26        
8. A1,11     1,11        
8. B1     1,18        
9. A1     1,06        

TriedaVYVZBS
1. A  
2. A  
3. A  
4. A  
4. B  
5. A  
6. A  
6. B  
7. A  
8. A  
8. B  
9. A  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A121200
2. A181801
3. A101000
4. A131300
4. B131301
5. A181800
6. A121200
6. B121201
7. A191900
8. A9900
8. B121200
9. A161600

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

= Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne finančné prostriedky 434 005€

Nenormatívne finančné prostriedky 17 606€:

- asistent učiteľa 12 192€

- vzdelávacie poukazy 2 592€

- príspevok na učebnice 2 822€

Rozvojové projekty

- rozvojový projekt "Čítame radi 2020" 800€

- rozvojový projekt "Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2021" 2 000€

= Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 33 259€

V sume spolu je zahrnuté: Školné, ŠKD, Obedy, Krúžky, Rodičovský príspevok, Lyžiarky kurz,

= Iné finačné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - Dotácie mesta 52 425€

- školská jedáleň 24 288€

- školský klub detí 28 137€

= Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Projekt - Veľká pomoc malým 4 930€

= MPC Prešov Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" 40 850€

= ÚPSVaR Prešov Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 22 186€

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cesta životom56 Mgr. Jozef Červeňák
FILMABEND56 Mgr. Ivana Hétharšiová
Futbal66 Mgr. Jozef Červeňák
Konverzácia v ruskom jazyku98 Mgr. Júlia Komarová
Lego - PC krúžok66 Mgr. Anna Štofániková
PC - IT krúžok7 Mgr. Anna Štofániková
Ruský jazyk pod lupou98 Mgr. Júlia Komarová
Školský klub detí 129 Mgr. Mária Drutarovská
Školský klub detí 225 Mgr. Mária Trávniková
Tvorivé dielne66 Mgr. Michaela Vafeková
Základy ľudového tanca164 PaedDr. Štefánia Brajerčíková
Zumba 1.stupeň66 Mgr. Mária Drutarovská
Zumba 2.stupeň98 Mgr. Mária Drutarovská

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je dobrá, škola je otvorená novým nápadom, aktivitám zo strany rodičov. V tomto školskom roku však boli spoločné stretnutia minimálne z dôvodu pandémia a prísnych protiepidemiologických opatrení. Rodičia nám pomáhajú aj finančne prostredníctvom Klubu rodičov, ktorému Pedagigická rada na začiatku školského roka predloží požiadavky na materiálnu, finančnú alebo aj osobnú pomoc pri organizovaní akcií.

Záver

Vypracoval: Mgr. Silvia Urdzíková

V Sabinove, 26. októbra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23. novembra 2021

Vyjadrenie rady školy

Rada školy s predloženou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti súhlasí.

Pekár Miroslav, PhDr., predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené zriaďovateľom školy.

Sabinov, 25. 11. 2020

Mg. Silvia Urdzíková, zriaďovateľ školy

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV 083 01 Sabinov Slovakia
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Platby: Viktória Urdzíková viktoriaurdzikova@gmail.com Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje