• Súkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100, Sabinov

    VNÚTORNÝ

    PORIADOK

    ŠKOLY

     

    Sabinov, 5. 9. 2022                                      Mgr. Silvia Urdzíková

     

    „Niečo urobiť a potom to ľutovať, to je znak, že si ešte nedospel.

    Ak chceš rásť, mysli na následky svojich činov ešte skôr než vykročíš.“ 

     

    §1

    Základné ustanovenie

    1. Súkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100, Sabinov vznikla na základe presvedčenia, že aj v dnešnej škole je možné vytvoriť spoločenstvo detí, kvalitných pedagógov i ostatných zamestnancov, v ktorom bude vládnuť vzájomná dôvera, porozumenie a spolupatričnosť, spoločenstvo, v ktorom sa deti naučia čestnosti, zodpovednosti i samostatnosti a kde im bude   zároveň umožnené naplno rozvinúť ich potenciál a to bez strachu a pochybností o sebe.
    2. So súhlasom bývalého provinciála Rehole piaristov na Slovensku, P. Jána Kováča, SchP a košického emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča  patrónom školy je Svätý Jozef, ženích Panny Márie a pestún Pána Ježiša.
    3. Logom školy je kvet ľalie, ktorý symbolizuje čistotu a cudnosť.
    4. Škola je otvorená pre žiakov akéhokoľvek vierovyznania a tiež pre žiakov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu.

    §2

    Práva a povinnosti žiakov

    1. Žiak má právo:

    1. na bezpečné, čisté a upravené prostredie,
    2. využívať priestory a zariadenie školy, učebnice a školské pomôcky podľa ich určenia,
    3. učiť sa v tichom a pokojnom prostredí,
    4. primeraným spôsobom vysloviť svoj názor na akýkoľvek problém, klásť otázky k preberanej téme,
    5. byť oboznámený s kritériami hodnotenia; pri ústnej odpovedi byť oboznámený s výsledkom ihneď; výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 7 dní – s výnimkou slohových prác, pričom má právo do nich nahliadnuť,
    6. žiak so zdravotným znevýhodnením má právo byť hodnotený a klasifikovaný s prihliadnutím na jeho zdravotné znevýhodnenie; týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje toto znevýhodnenie žiaka, aj v klasifikácii správania; žiakovi nemožno znížiť známku zo správania ani z vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky dôsledkom jeho zdravotného znevýhodnenia,
    7. počúvať na hodinách Výtvarnej výchovy hudbu cez mobilný telefón; ten si žiaci zoberú zo skrinky pred hodinou Výtvarnej výchovy a uložia späť do skrinky po skončení vyučovacej hodiny,
    8. používať na hodinách Informatiky vlastný tablet alebo notebook; žiaci si ho pred vyučovacou hodinou zoberú zo skrinky a po ukončení hodiny Informatiky ho odložia naspäť do šatňovej skrinky; škola nezodpovedá za jeho poškodenie, prípadne stratu,
    9. na rovnaké zaobchádzanie, na objektívne hodnotenie svojej práce a výsledkov,
    10. na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním,
    11. na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery,
    12. byť vypočutý všetkými pracovníkmi školy,
    13. podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, kariérneho poradcu alebo iného zamestnanca školy,
    14. aby jeho osobné veci neboli nikým poškodzované,
    15. v odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu o komisionálne preskúšanie,
    16. sedieť s kým chce, ak to dovoľujú zdravotné hľadiská a ak svojím správaním neruší učiteľa a spolužiakov,
    17. na prestávku v rozsahu, ako ju stanovuje školský poriadok a na voľbu náplne prestávky, pokiaľ svojím správaním zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných,
    18. zúčastňovať sa popoludňajších činností a pracovať v záujmových krúžkoch, ktoré ponúka škola, ak s tým súhlasí zákonný zástupca žiaka,
    19. zúčastniť sa na školských a mimoškolských akciách, ktoré organizuje škola,
    20. obracať sa na riaditeľa školy so svojimi návrhmi, pripomienkami alebo sťažnosťami.

    2. Žiak má povinnosť:

    1. chodiť na vyučovanie včas a zúčastňovať sa školských podujatí, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania (výchovné koncerty, filmové predstavenia, exkurzie); pri neskorom príchode na vyučovanie sa žiak ospravedlní vyučujúcemu,
    2. v súlade s internou smernicou o ročníkových prácach vypracovať a prezentovať ročníkovú prácu na tému podľa vlastného výberu; žiak 2. stupňa si vyberá z tém, ktoré určia vyučujúci jednotlivých predmetov,
    3. zúčastňovať sa na vyučovaní nepovinných predmetov a záujmových krúžkov, na ktoré sa prihlásil; prípadná neúčasť na týchto hodinách musí byť riadne ospravedlnená zákonným zástupcom žiaka alebo ošetrujúcim lekárom,
    4. v prípade problémov s osvojovaním učiva, nepochopením danej látky zúčastňovať sa doučovania (ak o tom rozhodne vyučujúci),
    5. riadiť sa pri vyučovaní, ktoré prebieha mimo priestorov školy, pokynmi triedneho učiteľa alebo vyučujúceho pedagóga,
    6. správať sa k spolužiakom priateľsky a slušne, pomáhať im v práci,
    7. správať sa k učiteľom a zamestnancom školy zdvorilo a s úctou, kultúrne sa vyjadrovať, zdraviť ich (aj mimo priestorov školy) a rešpektovať ich pokyny; starší žiaci sú vzorom pre mladších žiakov,
    8. nosiť na vyučovanie učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho a pripravovať sa na vyučovanie podľa svojich najlepších schopností; za 5 zabudnutí učebných pomôcok bude žiakom od 2. ročníka udelený zápis od vyučujúceho do elektronickej triednej knihy a do elektronickej žiackej knižky alebo žiackej knižky žiaka,
    9. na hodiny telesnej výchovy nosiť cvičebný úbor a na hodiny výtvarnej výchovy ochranný plášť a obrus podľa pokynov vyučujúceho,
    10. ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, ak sa z vážnych dôvodov nepripravil na vyučovanie; počas hodiny vyučujúci nemusí prijať ospravedlnenie žiaka,
    11. pri krátkodobej neprítomnosti na vyučovaní doplniť si zameškané učivo do najbližšej vyučovacej hodiny, ak ide o predmet, ktorý sa vyučuje iba 1-krát v týždni; pri ostatných predmetoch si termín žiak dohodne s vyučujúcim učiteľom,
    12. aj v čase mimo vyučovania správať sa tak, aby neporušoval mravné normy spoločnosti a robil česť sebe aj škole,
    13. správať sa tak, aby nerušil nikoho vo svojom okolí,
    14. sledovať priebeh hodiny, nevyrušovať a riadiť sa pokynmi vyučujúceho; ak sa chce niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky a počká na pokyn vyučujúceho,
    15. pri dištančnej forme vyučovania mať počas on-line vyučovacích hodín zapnutú kameru,
    16. nepoškodzovať, neničiť, nepremiestňovať školský majetok, neznečisťovať školské prostredie, svoje miesto udržiavať v poriadku a čistote; v prípade znečistenia bude musieť vykonať nápravu,
    17. chodiť do školy vhodne a čisto upravený, bez výstredných, rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu; zakázané sú tričká a iné časti odevu s vulgárnymi alebo hanlivými nápismi,
    18. prezúvať sa, odkladať obuv a vrchný odev do skriniek; z hygienických dôvodov sa ako prezuvky nesmie používať športová obuv a z bezpečnostných dôvodov šľapky; časti oblečenia, ktoré nebudú uložené v skrinkách, budú vyhodené,
    19. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných; žiak je povinný každý drobný úraz alebo nevoľnosť hlásiť vyučujúcemu,
    20. hlásiť zmenu bydliska a iné zmeny osobných údajov triednemu učiteľovi do 5 pracovných dní,
    21. dodržiavať vnútorný poriadok školy; v prípade opakovaného porušovania (3–krát) mu bude udelený zápis od vyučujúceho do elektronickej triednej knihy a do elektronickej žiackej knižky alebo žiackej knižky žiaka.

    3. Žiak má zakázané:

    1. svojvoľne opustiť budovu školy počas vyučovania; po príchode do školy žiaci nesmú vychádzať z budovy (napr. na nákup alebo čakať kamaráta),
    2. bez dovolenia počas vyučovania opustiť svoje miesto a učebňu,
    3. zdržiavať sa v budove školy počas vyučovania a popoludňajších činností neprezutý,
    4. fajčiť, nosiť, prechovávať, užívať alkoholické nápoje, drogy a iné toxické, omamné, návykové a zdraviu škodlivé látky v priestoroch školy, jej okolí a na podujatiach organizovaných školou,
    5. vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej, osočovať a šikanovať iných,
    6. vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom vyučovania,
    7. našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky,
    8. vykláňať sa z okien, sedieť na parapetách, naháňať sa po chodbách a schodišti,
    9. otvárať okná počas prestávok; triedy sa vetrajú počas vyučovacej hodiny za prítomnosti učiteľa,
    10. manipulovať s elektrickými a plynovými zariadeniami a didaktickou technikou bez súhlasu vyučujúceho,
    11. používať mobilný telefón a MP prehrávač počas pobytu v škole (na vyučovaní, na krúžku aj v ŠKD), okrem hodín výtvarnej výchovy a hodín, na ktorých žiaci mobilný telefón potrebujú (po dohode s vyučujúcim učiteľom); mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a odložený v šatňovej skrinke; so súhlasom triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy je možné vo výnimočných prípadoch použiť mobilný telefón, aj to len v priestoroch vrátnice; ak žiak mobilný telefón používa v rozpore s týmto pravidlom, tento mu bude odobraný a vydaný iba zákonnému zástupcovi žiaka; za trojnásobné porušenie tohto pravidla bude žiakovi udelený zápis od vyučujúceho do elektronickej žiackej knižky,
    12. požičiavať si školský telefón z vrátnice bez vážneho dôvodu,
    13. používanie vlastných smart hodiniek je na vyučovaní možné len v režime “lietadlo”,
    14. obstarávať si veci nedovoleným spôsobom (odcudzovanie vecí),
    15. prijímať súkromné návštevy v čase vyučovania a prestávok,
    16. zdržiavať sa v priestoroch školy mimo vyučovania, ak nenavštevuje ŠKD ani popoludňajšie krúžky; po ukončení vyučovania žiak odchádza domov a nevracia sa späť do školy,
    17. nechávať si školské tašky na vrátnici dlhšie ako do 16.00,
    18. zhotovovať zvukový a obrazový záznam počas vyučovania a prestávok,
    19. nosiť zbrane, nože, zápalky, zapaľovače a iné predmety (knihy, časopisy, tlačivá, DVD, ...), ktoré propagujú násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť, materiály s vulgárnym obsahom, erotické a pornografické materiály a materiály urážlivého charakteru,
    20. neodporúča sa nosiť cenné predmety a väčšie sumy peňazí; škola za ich stratu alebo poškodenie nezodpovedá,
    21. znečisťovať steny a ničiť zariadenie priestorov školy (písať, kresliť a lepiť obrázky na nábytok a steny); v prípade škody, ktorú žiak spôsobil úmyselne alebo svojou nedbalosťou, je túto povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka; v prípade úmyselného poškodzovania majetku školy, prípadne opakovaného poškodzovania majetku školy bude žiakovi udelené výchovné opatrenie,
    22. poškodzovať a ničiť lavicu a stoličku, ktoré mu boli zapožičané na začiatku školského roka; v prípade ich úmyselného poškodenia  je škodu povinný nahradiť zákonný zástupca žiaka,
    23. počas pobytu na školskom dvore dávať kamene, odpadky a nečistoty do odtoku dažďovej vody,
    24. poškodzovať hračky, s ktorými sa žiak hrá v ŠKD, prípadne počas prestávky; v prípade poškodenia hračky musí škodu uhradiť zákonný zástupca žiaka,
    25. nosiť počas vyučovania čiapky a kapucne,
    26. nosiť do školy žuvačky a lepiť ich na školský nábytok,
    27. odhadzovať papiere, odpadky a iné veci do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v priestoroch školy,
    28. pľuvať v priestoroch školy,
    29. pohybovať sa v budove školy na skateboarde, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod.

     

    §3

    Organizácia vyučovania

     1. Časový režim vyučovania

          0.   vyučovacia hodina   7:10 –   7:55

    1. vyučovacia hodina   8:00 –   8:45
    2. vyučovacia hodina   8:55 –   9:40
    3. vyučovacia hodina   9:55 – 10:40
    4. vyučovacia hodina 10:50 – 11:35
    5. vyučovacia hodina 11:45 – 12:30
    6. vyučovacia hodina 12:35 – 13:20
    7. vyučovacia hodina 13:50 – 14:35

    So súhlasom riaditeľa školy je možné prispôsobiť režim prestávok potrebám žiakov alebo

    podmienkam daného predmetu.

          Pri popoludňajšom vyučovaní môže dochádzať k časovému posunu v závislosti od 

          psychohygienickej prestávky.

     

          Žiaci 1. - 4. ročníka majú obedovú prestávku najneskôr po 5. vyučovacej hodine. 

    Časový režim vyučovania pri dodržaní psychohygienickej prestávky po 5. vyučovacej hodine

    1. vyučovacia hodina   8:00 –   8:45
    2. vyučovacia hodina   8:55 –   9:40
    3. vyučovacia hodina   9:55 – 10:40
    4. vyučovacia hodina 10:50 – 11:35
    5. vyučovacia hodina 11:45 – 12:30
    6. vyučovacia hodina 13:00 – 13:45

    Žiaci 5. - 9. ročníka majú obedovú prestávku najneskôr po 6. vyučovacej hodine. 

    Časový režim vyučovania pri dodržaní psychohygienickej prestávky po 6. vyučovacej hodine

    1. vyučovacia hodina   7:10 –   7:55
    2. vyučovacia hodina   8:00 –   8:45
    3. vyučovacia hodina   8:55 –   9:40
    4. vyučovacia hodina   9:55 – 10:40
    5. vyučovacia hodina 10:50 – 11:35
    6. vyučovacia hodina 11:45 – 12:30
    7. vyučovacia hodina 12:35 – 13:20
    8. vyučovacia hodina 14:00 – 14:45
     1. Škola sa otvára denne o 6:15. Po vstupe do budovy školy sa žiak prezuje a uloží si topánky a vrchný odev do šatňovej skrinky v šatni. Skrinku si zamkne a kľúč odloží. Škola nezodpovedá za straty zo šatňovej skrinky, ktorá nebola uzamknutá. Šatňová skrinka sa žiakovi zapožičiava na jeden školský rok. Za zapožičanie skrinky sa neplatí žiaden poplatok. V prípade straty kľúča alebo poškodenia šatňovej skrinky je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť vzniknuté finančné náklady.
     2. Každý nový žiak dostane prvý deň v škole čip, ktorým sa bude registrovať jeho dochádzka a vyzdvihnutie obeda. Pri strate bude žiakovi poskytnutý nový čip za poplatok 5 €; pri každej ďalšej strate bude poplatok za čip 10 €.
     3. Pri vstupe do školy žiak zaregistruje svoj príchod do školy priložením čipu na čítačku čipov (čítačka je vo vestibule školy) a potom pri preberaní obedu (v školskej jedálni). Žiak je povinný obed odobrať. Čipom sa žiak taktiež odhlási pri definitívnom odchode zo školy.
     4. Žiak prichádza do školy najneskôr o 7:50.
     5. Do 7:45 sa žiaci zdržiavajú v šatni školy – okrem žiakov navštevujúcich ŠKD (ranné schádzanie). Žiak   vchádza do triedy od 7:45 do 8:00.
     6. Každý oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu sa zaznamenáva do triednej knihy. Súčet oneskorených minút - od 15 minút -  sa vyhodnocuje ako neospravedlnená hodina (výnimkou je akceptovanie dôvodu oneskoreného príchodu).
     7. Po zvonení na vyučovaciu hodinu sa žiak nezdržiava na chodbe, ale pokojne sedí v triede s pripravenými pomôckami na vyučovanie.
     8. Vyučovanie sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý žiak i pedagogický zamestnanec.
     9. Z bezpečnostných dôvodov je škola v čase vyučovania aj počas prevádzky školského klubu detí zatvorená. Rodičia žiakov vstupujú iba do vestibulu školy. Rodičia žiakov 1. ročníka môžu odprevadiť deti do triedy počas prvých dvoch týždňov v mesiaci september. Cudzie osoby nemajú dovolené voľne sa pohybovať v priestoroch školy; pred vstupom do školy sa návštevník zapíše do Knihy návštev, ohlási dôvod návštevy zamestnancovi školy a ten mu dá ďalšie pokyny.
     10. Rodičia svojim príchodom nesmú narúšať výchovno-vzdelávací proces; zúčastniť sa na vyučovacej hodine môžu len po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim učiteľom, prípadne počas dní otvorených dverí.
     11. Vyučovanie prebieha v triedach, v učebniach informatiky, v školskej knižnici, v učebni s interaktívnou tabuľou, v učebni na školskom dvore, v rozcvičovni a v mestskej športovej hale. Na hodinu telesnej výchovy sa žiaci prezliekajú v šatniach pri telocvični. Do učebne informatiky, do školskej knižnice, do učebne s interaktívnou tabuľou, na dvor, do rozcvičovne a do každej inej triedy sa žiaci presúvajú len v sprievode učiteľa (alebo po dohode s vyučujúcim vo svojej triede čakajú na vyučujúceho a spoločne sa presunú do odbornej učebne) a riadia sa príslušným prevádzkovým poriadkom. 
     12. Pri presune do odborných učební nachádzajúcich sa v elokovanom pracovisku sa žiaci po ukončení predchádzajúcej vyučovacej hodiny presunú do šatne, prezujú sa, oblečú a vo vestibule čakajú na vyučujúceho, s ktorým sa presunú do odborných učební. Po vstupe na elokované pracovisko sa prezujú, topánky uložia pod lavičku a vrchný odev zavesia na vešiak; až potom vstupujú do učebne.
     13. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré nesmie svojvoľne meniť.
     14. Prestávky slúžia pre žiakov i učiteľov na regeneráciu síl, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na vykonanie hygienických potrieb a na občerstvenie. Počas prestávok sa žiaci riadia pokynmi dozor konajúceho učiteľa a pravidlami bezpečnosti. Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú na svojich chodbách; pohybovať sa v iných priestoroch školy môžu iba počas veľkej prestávky. Do rozcvičovne môžu chodiť žiaci počas prestávok, a to: po 1. hodine žiaci 1. stupňa, po 2. hodine žiaci 2. stupňa, po 3. hodine žiaci 1. stupňa a po 4. hodine opäť žiaci 2. stupňa. Po 5. a 6. hodine žiaci do rozcvičovne nevstupujú. Za priaznivého počasia môžu žiaci veľkú prestávku tráviť aj na školskom dvore. V priestoroch WC sa zbytočne nezdržiavajú.
     15. Žiaci si môžu zakúpiť desiatu (počas veľkej prestávky) a olovrant - ovocie, zeleninu, mliečne výrobky a pečivo v školskej jedálni.
     16. Pri vstupe i odchode pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy do triedy žiaci zdravia postavením sa; sadnú si na pokyn vyučujúceho. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, fyziky, chémie a informatiky a pri písomných prácach žiaci nevstávajú.
     17. Ak vyučujúci mešká na vyučovaciu hodinu dlhšie ako 5 minút, týždenník to nahlási vedeniu školy alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý učí v susednej triede.
     18. Na zabezpečenie poriadku a čistoty v triede určí triedny učiteľ  týždenníkov, ktorí zabezpečujú učebné pomôcky, utierajú tabuľu a dbajú na úpravu triedy po vyučovaní (vyložené stoličky, zatvorené okná, poriadok v laviciach, zhasnuté svetlá, čistá tabuľa, vyzbierané papiere a odpadky). Povinnosťou týždenníkov je aj zapisovať chýbajúcich žiakov do „zošita chýbajúcich žiakov“/kalendára a zabezpečiť, aby boli chýbajúci žiaci informovaní o prebranom učive a o úlohách zadaných na domácu prípravu. Táto povinnosť platí pre týždenníkov 3. – 9. ročníka. Povinnosťou týždenníkov je hlásiť každú mimoriadne závažnú udalosť – napr. úraz, poškodenie majetku – triednemu učiteľovi. Vetranie triedy, zapínanie a vypínanie počítača zabezpečuje vyučujúci učiteľ.
     19. Po skončení vyučovania si žiaci upracú svoje miesto, vyložia stoličku a presunú sa do jedálne, ŠKD alebo do šatne; žiaci 1. stupňa pod dozorom učiteľa, ktorý učil poslednú vyučovaciu hodinu. Posledný vyučujúci triedu zamkne a kľúč zavesí do skrinky s kľúčmi v zborovni (z tried na 1. podlaží) alebo v práčovni (z tried na 2. podlaží).
     20. V jedálni žiaci dbajú na kultúru stravovania a rešpektujú pokyny službukonajúceho učiteľa. Počas obeda si žiaci tašky uložia na lavičky pri šatňových skrinkách – nie na zem! Pri opakovanom nevhodnom správaní aj s upozornením rodiča o nevhodnom správaní sa, môže byť žiak rozhodnutím riaditeľa školy vylúčený zo školskej jedálne.
     21. Žiaci, ktorí čakajú na krúžok, najviac však do 14:30, sa zdržiavajú v priestoroch šatne a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa.
     22. Žiaci, ktorí prichádzajú na krúžok z domu, čakajú na inštruktora v šatni pod dozorom službukonajúceho učiteľa alebo pani vrátničky.
     23. Žiaci, ktorí čakajú na autobus alebo na začiatok vyučovania v ZUŠ, sa zdržiavajú vo vestibule školy, najviac však do 15:00 hod.
     24. Na činnosť v záujmových krúžkoch si popoludní žiakov vyzdvihne vedúci krúžku z ŠKD a zo šatne a po jeho skončení ich odprevadí k vychovávateľke, prípadne späť do šatne.
     25. Žiaci môžu počas jedného dňa písať len dve opakovacie písomky.
     26. Ročníkové práce so žiakmi 1. stupňa vypracúvajú triedni učitelia alebo rodičia. Rodičia môžu pomôcť s výberom  témy a vhodnej literatúry alebo iných zdrojov informácií. Všetky informácie týkajúce sa ročníkových prác sú v internej smernici.
     27. Písomné domáce úlohy si žiaci 1. – 4. ročníka, ktorí navštevujú ŠKD robia v škole za pomoci triedneho učiteľa alebo vychovávateľa po psychohygienickej prestávke. Ak si  žiak, ktorý si robí domáce úlohy doma, neurobí domácu úlohu 3–krát v mesiaci, ostáva po vyučovaní s triednou učiteľkou alebo vychovávateľkou a vypracúva si domáce úlohy v škole. V prípade, ak si žiak 2. stupňa opakovane neplní svoje domáce povinnosti, môže triedny učiteľ rozhodnúť o tom, aby sa žiak pripravoval na vyučovanie v škole. Po napísaní úloh žiaci odchádzajú rovno do šatne. Nesmú sa zdržiavať v priestoroch školy.
     28. Za 3 zabudnuté – nevypracované – domáce úlohy je žiakovi udelený zápis od vyučujúceho do elektronickej triednej knihy a do elektronickej žiackej knižky alebo žiackej knižky žiaka.
     29. Žiaci 4. a 8. ročníka sa zúčastňujú testovania „Komparo“.
     30. Na vychádzkach, exkurziách, výletoch, kurzoch a v Škole v prírode sa žiaci riadia pokynmi vedúceho a ostatných pedagogických zamestnancov.
     31. Prihlasovanie  na všetky kurzy bude prebiehať elektronicky na stránke www.primaskola.sk. Termíny uhradenia poplatkov za kurzy budú rodičom vopred oznámené. V prípade neúčasti na kurze po predchádzajúcom záväznom prihlásení sa zaplatený poplatok nevracia – s výnimkou lekárskeho ospravedlnenia.
     32. Žiaci sa môžu prihlásiť na dva druhy krúžkov: niektoré krúžky budú po prihlásení záväzné a niektorých krúžkov sa žiaci môžu zúčastňovať podľa záujmu – ponuka krúžkov bude aktualizovaná 1.  septembrový týždeň. Vedúci krúžku má právo s ohľadom na správanie žiaka rozhodnúť, či žiaka do krúžku zapíše alebo nie; v prípade opakovaného porušovania školského poriadku ho môže z krúžku vyradiť, nakoľko je zodpovedný za jeho bezpečnosť.
     33. Popoludňajšia činnosť pre žiakov je zabezpečená do 18:30. Po tomto čase je možné zabezpečiť starostlivosť o dieťa len po individuálnom dohovore.
     34. Úradné záležitosti vybavujú žiaci prostredníctvom triedneho učiteľa alebo sami žiaci počas veľkej prestávky alebo po vyučovaní; rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať vo vopred dohodnutom termíne.
     35. Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponechá a odovzdá škole, na ktorej ukončí školský rok.

     

    §4

    Uvoľnenie z vyučovania

    1. Súhlas o uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny môže dať vyučujúci učiteľ.
    2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na celom vyučovaní alebo školskom podujatí z dôvodov vopred známych, požiada zákonný zástupca písomne alebo elektronicky triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Triedny učiteľ je oprávnený ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní zo závažných dôvodov najviac na päť vyučovacích dní. Ak je predpokladaná neúčasť žiaka dlhšia, rodič žiada o uvoľnenie písomne riaditeľa školy.
    3. Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní v trvaní najviac 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. Ak sa žiak nezúčastnil vyučovania dlhšie ako 5 dní, je povinný doniesť ospravedlnenie od lekára, ku ktorému prislúcha. Ospravedlnenie musí byť triednemu učiteľovi písomne doručené najneskôr 48 hodín od ukončenia absencie a musí byť podpísané zákonným zástupcom alebo lekárom. Zaznamenáva sa do žiackej knižky alebo na potvrdenku, ktorú vydáva ošetrujúci lekár.
    4. Každú neprítomnosť na vyučovaní musí zákonný zástupca žiaka oznámiť elektronicky alebo písomne triednemu učiteľovi najneskôr do 24 hodín od neprítomnosti žiaka v škole. Ak sa neprítomnosť pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ požadovať potvrdenie od lekára aj na kratšie obdobie. Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z neprítomnosti na vyučovaní alebo na krúžkovej činnosti najviac 3 – krát za štvrťrok.
    5. Ak žiak bezdôvodne vynecháva vyučovanie, jeho neprítomnosť je neospravedlnená. Pri neospravedlnenom vymeškávaní použije škola tieto opatrenia:
    • predvolanie zákonného zástupcu
    • písomné upozornenie zákonného zástupcu
    • hlásenie priestupku sociálnemu úradu pri vymeškaní viac ako 15 vyučovacích hodín
    1. Zákonný zástupca žiaka môže rozhodnúť o tom, že na hodine telesnej výchovy nebude žiak cvičiť zo zdravotných dôvodov najviac 2 hodiny po sebe. V takomto prípade je potrebné písomné ospravedlnenie. Ak žiak nemôže cvičiť dlhšie, je potrebné podložiť to lekárskym potvrdením. Inak bude mať žiak neospravedlnenú hodinu.
    2. Žiak aj pri ospravedlnení zákonným zástupcom môže opustiť budovu školy len po osobnom prevzatí zákonným zástupcom alebo po písomnom vyžiadaní o uvoľnenie žiaka s podpisom zákonného zástupcu. Učiteľ má právo overiť si u zákonného zástupcu žiaka písomné vyžiadanie.
    3. Škola si vyhradzuje právo rozhodovať o uvoľňovaní žiakov z vyučovacieho procesu s ohľadom na ich výchovno-vzdelávacie výsledky.
    4. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom uvoľnení žiaka z vyučovania predmetu telesná výchova, prípadne z iných predmetov len na základe vyjadrenia odborného lekára alebo odporúčania CPPP. Žiaci sa týchto hodín nemusia zúčastňovať, len ak ide o prvú alebo poslednú hodinu v rozvrhu žiaka.
    5. O osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky – plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí, individuálne vzdelávanie – rozhoduje riaditeľ školy.

    §5

    Výchovné opatrenia

         Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Výchovné opatrenia za prospech, dochádzku a správanie sa udeľujú žiakom vždy na konci klasifikačného obdobia – na konci každého školského polroka.

    1. Pochvaly a iné ocenenia

         Udeľujú sa za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za výborný prospech, za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín, za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statoččin, za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív, za významnú aktivitu v prospech spoločenstva školy. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.

    Pochvaly za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív, za reprezentáciu školy na súťažiach a olympiádach, za významnú aktivitu v prospech spoločenstva školy sa udeľujú až na konci školského roka.

    Škola udeľuje :

    1. pochvalu od vyučujúceho do elektronickej triednej knihy a do elektronickej žiackej knižky alebo žiackej knižky žiaka,
    2. pochvalu od triedneho učiteľa,
    3. pochvalu od riaditeľa školy,
    4. diplom,
    5. po schválení rodičovskou radou vecnú /finančnú/ odmenu,
    6. najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie primátorom mesta.

         Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka.

         Návrh na udelenie pochvaly triednym učiteľom, riaditeľom školy alebo iného ocenenia   

         dáva triedny učiteľ a prerokuje sa v pedagogickej rade.

    • pochvala triednym učiteľom pred triedou spojená s vecnou odmenou za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity (vynikajúce umiestnenia v športových, kultúrnych, umeleckých podujatiach, v školských turnajoch, …), za výborný prospech v jednotlivých predmetoch, za mimoriadnu aktivitu v triede ( pomoc pri doučovaní slabších žiakov, pomoc žiakom po návrate z dlhšie trvajúcej školskej absencie,...),
    • pochvala riaditeľom školy pred kolektívom školy spojená s vecnou odmenou za úspešnú reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaže (obvodné, krajské, celoštátne, medzinárodné), za celkový výborný prospech – do 1,00, vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín, za záslužný alebo statočný čin a za významnú aktivitu v prospech spoločenstva školy.

     

    Pochvala riaditeľom školy za reprezentáciu školy sa udeľuje na konci školského roka, hoci žiak reprezentoval školu a dosiahol vynikajúce výsledky už v 1. polroku školského roka.

    Pochvala za výborný prospech sa udeľuje nasledovne:

     1. prvý polrok
    • žiakom 4. ročníka, ktorí dosiahli priemer 1,00 udeľuje pochvalu triedny učiteľ
    • žiakom 5. – 9. ročníka, ktorí dosiahli priemer do1,50 udeľuje pochvalu triedny učiteľ
    • žiakom 5. – 9. ročníka, ktorí dosiahli priemer 1,00 udeľuje pochvalu riaditeľ školy
     1. druhý polrok
    • žiakom 4. – 9. ročníka, ktorí dosiahli priemer do 1,50 udeľuje pochvalu triedny učiteľ
    • žiakom 4. – 9. ročníka, ktorí dosiahli priemer 1,00 udeľuje pochvalu riaditeľ školy

    Pochvalu za vzornú dochádzku udeľuje riaditeľ školy za obidva polroky zvlášť v 1. – 9. ročníku za 0 vymeškaných hodín.

    2. Odmeňovanie žiakov

         Pri účasti žiakov na rôznych súťažiach a aktivitách školy môže byť žiakom udelené za polročné hodnotiace obdobie nasledovné výchovné opatrenie:

    kolo

    umiestnenie

    výchovné opatrenie

    realizácia

    školské

    1. - 3. miesto

    pochvala triednym učiteľom pred triedou

    diplom + odmena z rodičovského klubu

    Obvodné,

    krajské + vyššie

    1. - 3. miesto, úspešný riešiteľ

    pochvala riaditeľom školy pred triedou

    diplom + odmena z rodičovského klubu

    Odmena za 1. – 3. miesto v školskom kole bude žiakom udelená ihneď po vyhodnotení jednotlivých súťaží.

    Len za účasť v školskom kole žiaci nebudú odmeňovaní (prípadne len sladkou odmenou).

    Kópie diplomov budú vyvesené na viditeľnom mieste v spoločných priestoroch školy a zverejnené na web stránke školy.

     

    3. Opatrenia na posilnenie disciplíny :

         Ukladajú sa žiakom za opakované a závažné porušenia školského poriadku. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia.

         Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

    • zápis od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov a do elektronickej žiackej knižky i do žiackej knižky žiaka,
    • napomenutie triednym učiteľom a zápis do elektronickej žiackej knižky i do žiackej knižky žiaka,
    • pokarhanie triednym učiteľom a zápis do elektronickej žiackej knižky i do žiackej knižky žiaka,
    • pokarhanie riaditeľom školy a zápis do elektronickej žiackej knižky i do žiackej knižky žiaka,
    • znížená známka zo správania a zápis do elektronickej žiackej knižky i do žiackej knižky žiaka.

         Pri zápisoch do Poznámok k práci žiakov o preukázateľnom porušení školského poriadku môžu nasledovať tieto výchovné opatrenia (pri štvrťročnom hodnotení správania a polročnej klasifikácii):

    1. napomenutie triednym učiteľom pri 3 – 4 zápisoch,
    2. pokarhanie triednym učiteľom pri 5 – 6 zápisoch (za opakované menšie porušovanie vnútorného poriadku - vyrušovanie na hodinách, neprezúvanie sa, neporiadok v lavici, nesplnenie povinnosti týždenníkov, nevhodný odev, zdržiavanie sa na chodbách po zvonení, prinášanie vecí, ktoré rušia vyučovanie, nerešpektovanie pokynov učiteľov a zamestnancov školy, nenosenie úboru na TEV a pomôcok na VYV...),
    3. pokarhanie riaditeľom školy pri 7 – 8 zápisoch (za opakované menšie porušovanie vnútorného poriadku a za vážne porušenie vnútorného poriadku - klamstvo, fyzický útok na spolužiaka,  poškodzovanie majetku školy, poškodzovanie dobrého mena školy, porušenie zákazu nosiť mobilný telefón na vyučovanie, … za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na 5 – 12 vyučovacích hodinách),
    4. znížená známka zo správania o 1 stupeň pri 9 – 11 zápisoch (za opakované menšie porušovanie vnútorného poriadku,  za vážne porušenie vnútorného poriadku ak pokarhanie riaditeľom školy nemalo účinok a za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na viac ako 12 vyučovacích hodinách),
    5. znížená známka zo správania o 2 stupne pri 12 – 14 zápisoch (za opakované menšie porušovanie vnútorného poriadku,  za mimoriadne porušenie vnútorného poriadku - drogy a alkohol na školských akciách, krádež, podvod s cieľom vlastného prospechu so značnou hmotnou alebo morálnou škodou, šikanovanie...); znížená známka zo správania je spojená s podmienečným vylúčením zo školy so skúšobnou dobou v trvaní jedného klasifikačného obdobia,
    6. znížená známka zo správania o 3 stupne pri 15 a viac zápisoch,
    7. za poškodenie školského majetku zákonný zástupca žiaka zaplatí náhradu alebo zabezpečí opravu; stratenú učebnicu alebo knihu zo školskej knižnice žiak nahradí novou alebo zviazanou kópiou alebo zaplatí náhradu,
    8. ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, môže byť okamžite vylúčený z výchovy a vzdelávania a umiestnený do samostatnej miestnosti školy v prítomnosti pedagogického zamestnanca. Na prešetrenie sa bezodkladne privolá zákonný zástupca žiaka, zdravotná pomoc, Policajný zbor a riaditeľ školy vyhotoví o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia písomný záznam.

    4. Druhá šanca

    Kto beží, môže spadnúť. Kto sa rozhoduje, môže sa rozhodnúť aj nesprávne.  Dovoľme  našim deťom zvažovať a rozhodovať, ale tiež im pomôžme, aby sa poučili zo svojich chýb a skúseností.

    Každý žiak Súkromnej základnej školy s materskou školou dostane dvakrát počas plnenia povinnej školskej dochádzky druhú šancu , čo znamená:

    • žiak, ktorý porušil vnútorný poriadok školy a bolo mu udelené výchovné opatrenie, môže raz za vzdelávací stupeň do jedného týždňa od zistenia a prešetrenia priestupku požiadať o možnosť vykonania zadosťučinenia
    • zadosťučinenie môže mať charakter úprimného verejného ospravedlnenia a vykonania pomocných prác v prospech školy vo voľnom čase podľa závažnosti priestupku
    • vykonanie zadosťučinenia mení charakter pokarhania alebo zníženej známky o jeden stupeň (pokarhanie riaditeľom školy na pokarhanie triednym učiteľom, dvojka zo správania na pokarhanie riaditeľom, ...)
    • o možnosti a forme zadosťučinenia rozhoduje triedny učiteľ, ak ide o pokarhanie triednym učiteľom; pri vyšších sankciách o tom rozhoduje pedagogická rada.

    5. Evidencia výchovných opatrení

    • každé výchovné opatrenie triedny učiteľ zaznamená do elektronickej žiackej knižky  alebo do žiackej knižky žiaka a do elektronickej triednej knihy 
    • neplnenie zásad vyplývajúcich z vnútorného poriadku sa hodnotí ako priestupok, ktorý je triednym učiteľom riešený a evidovaný v elektronickej žiackej knižke, v žiackej knižke aj v elektronickej triednej knihe
    • triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane záznamu z pohovoru so žiakom a rodičom pri každom výchovnom opatrení) a včas o nich informuje zainteresovaných (vyučujúcich, žiakov, rodičov, výchovného poradcu, vedenie školy) a podľa závažnosti navrhuje opatrenia na posilnenie disciplíny
    • zákonný zástupca musí byť preukázateľne (písomne) informovaný o priestupkoch svojho dieťaťa a o udelení výchovného opatrenia,
    • keďže škola prešla na elektronickú dokumentáciu, aj elektronické podávanie informácií sa bude považovať za preukázateľnú informovanosť zákonného zástupcu

    §6

    Klasifikačný poriadok

    1. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie. Priebežné hodnotenie sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka a má hlavne motivačný charakter. Súhrnné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí v danom predmete.
    2. Žiaci 1. stupňa a žiaci 5. ročníka sú hodnotení slovne počas školského roka aj na konci klasifikačného obdobia.; žiaci 6. ročníka sú hodnotení známkou z predmetu Občianska náuka; z ostatných predmetov sú hodnotení slovne; žiaci 7. – 9. ročníka sú klasifikovaní týmito stupňami: 1 – výborný; 2 – chválitebný; 3 – dobrý; 4 – dostatočný; 5 – nedostatočný. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – veľmi dobré; 2 – uspokojivé.
    3. Zákonný zástupca žiaka má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
    4. Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín v klasifikačnom období, upozorní triedny učiteľ na túto skutočnosť vedenie školy. Riaditeľ školy rozhodne, či je potrebné nariadiť komisionálne preskúšanie zo všetkých predmetov v celom rozsahu učiva alebo v rozsahu, ktorý určí vyučujúci. Pri veľkom počte vymeškaných hodín je upozornený zákonný zástupca žiaka vždy k štvrťroku.
    5. Ak žiak vymešká v klasifikačnom období z niektorého predmetu viac ako 25%, vyučujúci upozorní na túto skutočnosť vedenie školy, ktoré môže rozhodnúť o  komisionálnej skúške. Rozsah skúšky určí vyučujúci. Zákonný zástupca je s touto skutočnosťou oboznámený vždy po zasadnutí pedagogickej rady. Komisionálne skúšky sa môžu uskutočniť až po skončení klasifikačného obdobia.
    6. Žiak môže byť komisionálne preskúšaný iba raz za klasifikačné obdobie.
    7. Žiak musí byť z príslušného predmetu vyskúšaný ústne, písomne alebo prakticky aspoň dvakrát v polročnom hodnotiacom období, t. j. pri klasifikácii  (v 7. – 9. ročníku) musí mať minimálne 2 známky z predmetu v každom polroku.
    8. Učiteľ je povinný viesť evidenciu o každej klasifikácii žiaka v príslušnej pedagogickej dokumentácii a v elektronickej žiackej knižke žiaka.
    9. Žiak, ktorý na konci druhého polroka mal najviac z dvoch predmetov prospech nedostatočný, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať opravné skúšky. Žiak, ktorý sa bez vážnych a doložených dôvodov nezúčastní na opravnej alebo komisionálnej skúške, je klasifikovaný stupňom prospechu „nedostatočný“. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného klasifikovaného predmetu aj po opravnej skúške stupeň nedostatočný. V takomto prípade opakuje príslušný ročník. Neprospievať z jednotlivých predmetov môžu aj žiaci hodnotení slovne; o potrebe vykonať komisionálnu skúšku upozorní vyučujúci zákonného zástupcu a riaditeľa školy – postup je rovnaký ako pri žiakoch hodnotených klasifikáciou. Komisionálna skúška sa uskutoční v prípade:
    • ak je žiak skúšaný v náhradnom termíne,
    • ak žiak robí opravné skúšky,
    • pri zaradení žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,
    • ak je žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
    • pri individuálnom vzdelávaní žiaka,
    • pri preskúšaní žiaka pri osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR,
    • ak má zákonný zástupca žiaka oprávnené pochybnosti o správnosti súhrnnej klasifikácie alebo súhrnného hodnotenia.
      1.  

    Bezpečnosť a ochrana zdravia

    1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom, čo potvrdia svojim podpisom. V prípadoch zvýšenej možnosti ohro­zenia bezpečnosti zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.
    2. Každý žiak je po­vinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
    3. Je zakázané svojvoľne manipulovať s plynovými, elektrickými, tepelnými zariadeniami, s ich rozvodmi, uzávermi a ventilmi. Zakazuje sa svojvoľná manipulácia s chemikáliami a neznámymi látkami.  
    4. Žiaci sú povinní triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu  ohlásiť akékoľvek poškodenie inventáru školy i skutočnosti ohrozujúce bezpečnosť a zdravie. Zakazuje sa manipulácia s poškodeným zariadením alebo pomôckami.
    5. V školskej budove je zakázané behať, skákať a kĺzať sa po schodoch a zábradlí, vykláňať sa z okien, vyhadzovať z okien akékoľvek predmety, strkať do spolužiakov, vystupovať a sedieť na parapetných doskách, otvárať veľké okná, vystupovať na lavice, hojdať sa na stoličkách, robiť hluk, bez príčiny púšťať vodu a vykonávať činnosti vedúce k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia vlastného i ostatných. 
    6. Žiaci môžu vstupovať do budovy školy na korčuliach. Po príchode do školy si tieto odložia do šatne.
    7. Žiak je povinný pri pracovnej činnosti používať predpísané alebo určené pracovné ochranné prostriedky (rukavice, okuliare, plášť..) a nosiť predpísanú obuv.
    8. Na exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku, kultúrnom podujatí, účelovom cvičení, v školskom klube detí, v materskej škole, na krúžkoch a na ostatných školských podujatiach žiaci dodržujú  okrem  zásad  uvedených  v školskom poriadku aj osobitné bezpečnostné predpisy, všetky pokyny vyučujúcich  alebo iných vedúcich. Žiaci dodržiavajú bezpečnostné predpisy aj pri presune a doprave na tieto podujatia,  po skončení  podujatí a presune späť na určené miesto.
    9. V prípade meškania dopravného prostriedku pri návrate zo školskej akcie môže pedagogický dozor požiadať o pomoc zákonných zástupcov žiakov, aby žiakov previezli vlastnými osobnými autami, avšak vždy len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. V takomto prípade zodpovednosť za bezpečnosť žiaka preberá vodič osobného automobilu.
    10. Ak sú vychádzky, exkurzie, školské výlety zaradené na začiatok vy­učovania, žiaci sa zhromažďujú na vopred určenom mieste. Podobne sa postupuje pri Didaktických hrách a Účelo­vých cvičeniach.
    11. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskom podujatí, pri výchovných akciách organizo­vaných školou a popoludňajšej činnosti a pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia ko­najúci dozor. Pri prechode žiakov z budovy na ihrisko, do odborných učební alebo do športovej haly a pri ceste späť vykonáva dozor vyučujúci.
    12. Pri školskom výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonávajú dozor vždy minimálne dvaja pedagogickí zamestnanci (od počtu žiakov 5). Počas prepravy dopravným prostriedkom v rámci SR musia byť v jednom autobuse najmenej 2 osoby, mimo územia SR najmenej 3 osoby zabezpečujúce pedagogický dozor.
    13. V prípade úrazu alebo náhlej nevoľnosti žiak ihneď informuje vyuču­júceho,  učiteľa vykonávajúceho dozor alebo najbližšiu dospelú osobu.
    14. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje zákonného zástupcu žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď so zamestnancom školy alebo so zákonným zástupcom žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úra­zov. Ak žiak vymešká pre úraz z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa „Záznam o registrovanom školskom úraze“.

     

    §8

    Opatrenia kvôli prevencii nákazy COVID-19

      1. Pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladá zákonný zástupca „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.
      2. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.
      3. Dobrovoľné samotestovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19.

    §9

    Záverečné ustanovenia

    1. Vnútorný poriadok školy má napomáhať k vytváraniu tvorivej, veselej atmosféry v spoločenstve školy, kde vládne vzájomná úcta a spolupatričnosť.
    2. S vnútorným poriadkom školy oboznámi triedny učiteľ svojich žiakov na prvej triednickej hodine, ktorí oboznámenie potvrdia podpisom. Svojim podpisom sa zároveň zaväzujú, že ho budú dodržiavať.
    3. Pre rodičov žiakov bude školský poriadok sprístupnený na web stránke školy; oboznámení so školským poriadkom budú rodičia aj na rodičovskom združení v septembri. Svojim podpisom potvrdia, že ho berú na vedomie v plnom rozsahu a zaväzujú sa napomáhať škole pri jeho rešpektovaní.
    4. Tento vnútorný poriadok školy sú povinní žiaci dodržiavať aj počas svojho pobytu v ŠKD.
    5. Vnútorný poriadok nadobúda účinnosť 6. 9. 2022.

     

                  „Deti sa neriadia našimi slovami, ale našimi skutkami“ (James Baldwin)

     

    Schválené pedagogickou radou školy dňa 5. 9. 2022

     

    V Sabinove, 5. 9. 2022

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV 083 01 Sabinov Slovakia
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Platby: Viktória Urdzíková viktoriaurdzikova@gmail.com Vrátnica: 0948 181 422
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje