• POPIS PROJEKTU

    Projekt je zameraný na podporu žiakov základnej školy so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Jedná sa o žiakov s rôznymi druhmi porúch správania, vývinovými poruchami učenia, pozornosti či pracovného tempa, ktorí sa  nachádzajú v desiatich rôznych triedach školy.

    Cieľom je, za pomoci asistentov učiteľa, zlepšiť školské výsledky a kompetencie týchto žiakov, a teda čo najviac vyrovnať ich znevýhodnenia pri vzdelávaní voči ostatným žiakom, začleňovať ich do voľnočasových aktivít a rôznych kurzov usporadúvaných školou a v maximálnej možnej miere ich integrovať do hlavného prúdu vyučovacieho procesu.

    Merateľnými výstupmi budú rôzne, okrem iného, i písomné testy či známky na vysvedčeniach, ktorých úspešnosť by v priebehu projektu mala oproti jeho začiatku postupne rásť a teda očakáva sa  zlepšenie.

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 7. 2024
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje