•                                                                         Súkromná základná škola s materskou školou

                                                                                 Námestie slobody č. 100, 083 01 Sabinov

                     

    

   OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

    

        Mgr. Silvia Urdzíková, Drienica 240, 083 01 Sabinov, zriaďovateľka Súkromnej základnej školy s materskou školou v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods. 2 a 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

    

   vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

   riaditeľa Súkromnej základnej školy s materskou školou,

   Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov.

    

   a) Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

   1. kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky  na výkon pedagogickej činnosti v plnom rozsahu zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v príslušnej kategórii alebo podkategórii,
   2. ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.  596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   3. ku dňu uskutočnenia výberového konania absolvovanie základného programu funkčného vzdelávania v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   4. znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov a základná  znalosť problematiky riadenia školy,
   5. znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
   6. organizačné a riadiace schopnosti a skúsenosti,
   7. ochota vysokého pracovného nasadenia, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť a zodpovednosť,
   8. ovládanie štátneho jazyka,
   9. znalosti práce s PC.

   b) Uchádzač/ka k žiadosti o účasť vo výberovom konaní je povinný/á doložiť:

   • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
   • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, 
   • štruktúrovaný profesijný životopis,
   • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
   • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
   • návrh koncepcie rozvoja  Súkromnej ZŠ s MŠ,
   • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
   • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

   c) Uchádzač/ka k žiadosti o účasť vo výberovom konaní môže doložiť:

   • kópie dokladov o absolvovaní ďalšieho štúdia, vzdelávania, o absolvovaní školení, kurzov.

   d) Dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania:

        Prihlášky s označením „výberové konanie - riaditeľ + názov školy“ posielajte doporučene na adresu vyhlasovateľa výberového konania -  Súkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov alebo osobne u vyhlasovateľa. Uzávierka prijímania prihlášok je 26. 3. 2024 do 19:00. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

        Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

    

   Kontaktný telefón: 0915949733

                                                                                                                    ____________________________

                                                                                                                               Mgr. Silvia Urdzíková,

                                                                                                                                     zriaďovateľka                   

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje