• Prezenčné vyučovanie od stredy 3. 3. 2021

     • Milí rodičia,

      vzhľadom k nízkemu počtu žiakov na 1. stupni a po konzultácii s RÚVZ v Prešove bude Súkromná ZŠ s MŠ naďalej zabezpečovať prezenčné vyučovanie. Prosíme zákonných zástupcov tých žiakov, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu, aby nám o tom doniesli potvrdenie, ktoré si budete môcť stiahnuť hneď, ako ho zverejní ministerstvo.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka rozhodne, že sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Vzdelávanie takéhoto žiaka bude prebiehať formou zadávania úloh ako je to bežné pri chorobe dieťaťa, pretože škola nemá kapacitné možnosti, aby pre týchto žiakov zabezpečovala dištančné vyučovanie.

     • Plusy a mínusy korony, alebo čo mi korona dala a čo vzala

     • Korona – dištančné učenie kvôli nej – bola otras. Bola dobrá akurát tak na depku. Vzala mi veľa. Mal som depresie, nemohol som chodiť von s kámošmi a ja som extrovert. Musel som ten horor zažívať už druhý krát, lebo to bola už druhá vlna. Vedci začali z tej korony dokonca blbo myslieť. Vravia, že má prísť ešte tretia vlna. Nech ma neštvú! Veď od nudy by mi zazvonil umieračik. 

      Dala mi len dve veci. Prvou je to, že mi chýbali spolužiaci, a tak som sa začal tešiť do školy. A druhou, že som začal mať radšej turistiku. Ale to je všetko. Mnohí vravia, že nám do života dala veľa vecí, no podľa mňa to bolo dokopy nič. Korona je proste odporná a dúfam, že 3. vlna nepríde. Aspoň že máme tie PCR a antigénové testy a vakcínu, ktorá je podľa mňa dosť dobrá. Niektorí si to nemyslia, ale to sú takí typci, čo čítajú na facebooku blbé hoaxy. Nó... Proste korona je hnus a musí už konečne skončiť.

      Matej H., 4.A

     • Informácia pre rodičov

     • Milí rodičia,

      vzhľadom k aktuálnym informáciám, ktoré sa týkajú prevádzky škôl Vám oznamujeme, že škola bude naďalej zabezpečovať prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa. V súlade s usmernením MŠVVaŠ bude prezenčné vyučovanie umožnené všetkým deťom, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu. Keďže na našej škole je nízky počet žiakov v triedach, po konzultácii s RÚVZ Vám zajtra poskytneme presnejšie informácie o tom, ako zabezpečíme prevádzku od stredy, 3. 3. 2021.

     • Oznam pre rodičov

     • Milí rodičia,

      v pondelok, 1. 3. 2021 žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú v prezenčnom vyučovaní podľa toho istého rozvrhu hodín, ako pred prázdninami. Prezenčné vyučovanie je podmienené negatívnym výsledkom testu jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Žiaci 1. – 4. ročníka sa netestujú, hoci presiahli vek 10 rokov. Prosíme Vás preto znova o čestné prehlásenie, na ktorom uvediete aj dátum testovania jedného zákonného zástupcu. Testovanie zákonného zástupcu nie je potrebné, ak zákonný zástupca prekonal ochorenie COVID-19 a má o tom potvrdenie od ošetrujúceho lekára. Vzhľadom k zhoršujúcej sa situácii v súvislosti s ochorením Covid-19, povinné je aj pravidelné testovanie s frekvenciou sedem dní. To znamená, že čestné prehlásenie budeme od žiakov požadovať každý pondelok, pokiaľ MŠVVaŠ usmernenie nezmení.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Vzdelávanie v tomto prípade bude prebiehať formou zadávania úloh ako je to obvyklé pri chorobe žiaka.

      V prevádzke bude aj školský klub detí a školská jedáleň. Žiaci 2. stupňa sa  naďalej vyučujú dištančne. V prípade záujmu si môžu stravu vyzdvihnúť v školskej jedálni aj žiaci 2. stupňa; potrebné je nahlásiť sa na stravovanie.

     • Matematické online olympiády

     • Našim šikovným žiakom sa darilo aj v matematických olympiádach. 27.1.2021 sa konalo okresné kolo online matematickej olympiády. V kategórii Z5 pre 5. ročník nás úspešne reprezentoval Matej zo 4.A, skončil na prvom mieste. V kategórii Z9 pre 9. ročník súťažila Lucia z 9.A, tiež sa jej pošťastilo a vyhrala krásne prvé miesto a postupuje do krajského kola. Riešiteľom srdečne blahoželáme a Lucke držíme prsty v krajskom kole.

     • Časopis Nazdar

     • Tým, ktorí sa zaujímajú o históriu a umenie, ponúkame časopis Nazdar. Je to štvrťročník, vychádza teda každé tri mesiace. každé číslo je zamerané na iné časové obdobie. Prvé číslo hovorilo o umení v praveku a staroveku, druhé číslo sa zaoberalo stredovekom. Tretie číslo bude hovoriť o renesančnom umení. Cena jedného výtlačku je 3,80 €. Ak máte záujem, píšte na surdzikova@gmail.com

     • Online olympiády

     • Ani v čase dištančného vzdelávania naši žiaci nezaháľajú a zapájajú sa do súťaží, v ktorých vzorne reprezentujú našu školu a získavajú nové skúsenosti.

      5. februára sa uskutočnila geografická olympiáda. Do krajského kola postúpil Leo, 6. B (z 1. miesta) , všetci ostatní boli úspešní riešitelia : Norbert , 8. A, Michal, 6. A, Matej, 5. A

      9. február patril krajskému kolu olympiády v nemeckom jazyku. Miriam, 7. A obsadila krásne 4. miesto. Anne, 8. B ďakujem za účasť.

      8. februára si žiak Norbert, 8. A overil svoje vedomosti v okresnom kole biologickej olympiády a obsadil 5. miesto.

      Všetkým žiakom veľmi pekne ďakujem za účasť, reprezentáciu, vzornú prípravu a ochotu spolupracovať.

     • Oznam pre rodičov

     • Milí rodičia,

      vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2021 z 5. februára 2021 a Vyhlášku č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, môže materskú školu, prvý stupeň základnej školy a špeciálnej školy navštevovať len dieťa alebo žiak, ktorého jeden zo zákonných zástupcov sa preukáže negatívnym výsledkom testu alebo niektorou z výnimiek.

      Ministerstvo školstva na svojom webovom sídle zverejnilo viacero vzorových dokumentov, okrem iného aj "Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov", v ktorom sa uvádza, že škola má zbierať kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku.

      Na základe upozornenia Úradu na ochranu osobných údajov prevádzkovateľ školy nie je oprávnený vyžadovať kópie negatívnych výsledkov, do tohto dokladu môže iba nahliadnuť. Z tohto dôvodu sa žiaci budú v pondelok preukazovať iba čestným vyhlásením zákonného zástupcu bez kópie negatívneho výsledku testu.

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Tento školský rok sa okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku uskutočnilo dištančnou formou kvôli pandémii COVID-19. Žiačky Miriam Č. 7.A a Anna Š. 8.B súťažili v dvoch kategóriách a úspešne preukázali svoje jazykové znalosti v písomnej časti súťaže. Víťazky oboch kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dištančnou formou. Žiačkam veľmi pekne ďakujem za spoluprácu, reprezentáciu a chuť urobiť pre predmet a pre seba viac.

      Mgr. Ivana Hétháršiová

     • Organizácia - február 2021

     • Milí rodičia,

      v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 4. 1. 2021 Pedagogická rada Súkromnej ZŠ na svojom 3. zasadnutí dňa 26. 1. 2021 rozhodla o ukončení 1. polroka školského roka 2020/2021 nasledovne:

      • nakoľko vyučovanie na 1. stupni v 1. polroku prebiehalo až do vianočných prázdnin prezenčne a všetci žiaci učivo zvládli na primeranej úrovni, žiaci 1. – 4. ročníka ukončia 1. polrok dňom 31. 1. 2021
      • žiaci 5. – 9. ročníka majú posunutý termín ukončenia 1. polroka a to na 15. 2. 2021; hlavným dôvodom je nepostačujúce množstvo známok na uzavretie klasifikácie za 1. polrok u niektorých žiakov kvôli dištančnému vzdelávaniu; zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že aj výchovné predmety, ktoré nie sú klasifikované (nehodnotia sa známkou), sú pre žiakov povinné, ako to vyplýva zo štátneho vzdelávacieho programu; z týchto predmetov boli žiakom oznámené úlohy, resp. zadania aj s termínom ich vypracovania; v prípade, že tieto úlohy neodovzdajú vyučujúcemu učiteľovi, budú z týchto predmetov hodnotení ako „neabsolvoval“, čo môže mať za následok opakovanie ročníka.

      Budúci týždeň budeme pokračovať dištančnou formou vzdelávania vo všetkých ročníkoch, preto chceme upozorniť na niektoré skutočnosti, ktoré sme postrehli v 1. polroku. Dištančné vzdelávanie sa bude naďalej realizovať ako priama vyučovacia činnosť dopoludnia formou on-line hodín podľa upraveného rozvrhu - pokiaľ MŠVVaŠ nerozhodne ináč.  Popoludní si žiaci vypracovávajú zadané úlohy, v prípade potreby si dohodnú konzultáciu s vyučujúcim učiteľom. V piatky sa nerealizujú on-line hodiny, nie je to však voľný deň. Piatky sú vyhradené na konverzácie, konzultácie s vyučujúcimi,  s konzultantmi ročníkových prác, prípadne s triednymi učiteľmi. V prípade potreby je možné dohodnúť v tento deň aj individuálne ústne alebo písomné preskúšanie.

      Pripájanie žiakov na hodinu sa realizuje cez teams; upozorňujeme, že nepostačuje sa na hodinu iba pripojiť, žiak musí byť na hodine aktívny a musí reagovať na požiadavky učiteľa. V prípade, že žiak na hodine nespolupracuje, nevypracuje zadanie v stanovenom čase, nereaguje na výzvy vyučujúceho, vykáže sa mu neprítomnosť na hodine.

      Ak sa žiak na danú hodinu z nejakého dôvodu nemôže pripojiť, ihneď hlási túto skutočnosť vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi.

      Ak žiak vymešká 30 % on-line hodín, pedagogická rada môže rozhodnúť o jeho komisionálnom preskúšaní.

      Nie je naším cieľom postihovať žiakov, ale nastaviť zrozumiteľné a pre všetkých spravodlivé pravidlá aj v tejto výnimočnej situácii.

      Za porozumenie Vám ďakujeme.

     • Rozdali sme radosť

     • "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

      Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,

      podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol

      mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

      A naši žiaci, ich rodičia a zamestnanci ukázali , že ich srdcia aj v týchto neľahkých, pandémiou poznačených časoch sú krásne, nezištné a plné lásky. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať  65  balíčkov, ktoré potešia srdcia našich starkých. Pamätajte, že každý malý čin láskavosti vytvorí vlny, ktoré sa šíria ďalej.

      Všetkým prajem toľko lásky, koľko vkladali do svojich balíčkov.

      Hétháršiová

     • Oscarové mesto Sabinov v Minecraft education edition

     • Pozrite si, ako vyzerá naše Oscarové mesto v Minecraft education edition. Prezradíme, že v meste sa strieda deň s nocou, nechýbajú domy, stavby, Mestské kultúrne stredisko a tiež strom gaštan tak typický pre naše mesto. Pri troche fantázie to tam uvidíte. Na tvorbe tohto sveta sa podieľali, žiaci krúžku PC-IT a hlavný tvorca Oscara - Tomáš T. - 7.A a tiež Nina K. - 1.A, Matej G. - 2.A, Samuel M. – 6.B, Michal G. – 8.B.

      Mesto, ale nie je dokončené, chýbajú tam napr. budova našej školy a tiež budúcej školy, kostoly, socha Sabíny, športový areál, lesopark Švabľovka a veľa iného. Ak chceš aj ty priložiť ruku k dielu a dostavať ho podľa seba máš čas do konca roka t. j.  31. 12. 2020. Potom pošli svoj súbor učiteľke informatiky. S víťazným návrhom sa už pohrá náš team Primaškolák a dotvorí ho pre ďalšie použitie. Teba čaká odmena a tiež dobrý pocit, že sa si sa niečo nové naučil.

       

     • Escape room s Leonardom

     • Navštívili, otvorili, unikli, veľa sa naučili, ale hlavne ho spoznali ... žiačky Martina J. a Anna Š. z 8.B. V escape room bol sám Leonardo da Vinci, ktorý „Nemal formálne vzdelanie, nikdy neštudoval žiadnu školu presadil sa sám.“ Za poskytnutú escape room ďakujeme jej tvorcom.

     • Ocenenie

     • Simulovaná sociálna sieť Primanet - Hry, Hudba, Relax, Mix - odmenila jej followera, ktorý v Gameroom získal certifikát.

      Blahoželáme.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 4. 3. 2021
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje