• Informácia k poskytovaniu „dotácie na stravu“ v školskom roku 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      dňa 01. 08. 2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

      · v zmysle 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

      · v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),

      · v zmysle 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

      V tejto súvislosti žiadame rodičov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a budú si pre svoje dieťa uplatňovať nárok sa dotovanú stravu, aby predložili v termíne do 6. augusta 2021:

      · potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (tlačivo poskytne ÚPSVaR),

      · potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (tlačivo poskytne ÚPSVaR),

      · čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (na stiahnutie).

      Dieťa zákonného zástupcu, ktorý neodovzdá do daného termínu ani jedno z potvrdení (osobne na vrátnici Súkromnej ZŠ s MŠ alebo v prílohe e-mailu: silva@centrum.sk), sa považuje za dieťa, ktoré nemá nárok na štátnu dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022.

      Ďakujem.

      Mgr. Silvia Urdzíková, riaditeľka školy

      Bližšie informácie poskytne Ing. Lukačková, t.č.0905 550 339

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Pondelok 20. 9. 2021
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola s materskou školou
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 53243927
    • 2121310917
    • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje