• Návrat žiakov do školy

     • Milí rodičia,

      v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 19. 4. 2021, ktoré sa týka návratu detí do škôl, vydáva riaditeľka Súkromnej ZŠ s MŠ nasledujúce usmernenie.

      19. 4. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka. Podmienkou vstupu týchto žiakov do priestorov školy je čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka o negatívnom výsledku testu.

      Čestné vyhlásenie je možné vyplniť elektronicky alebo ho stiahnuť zo stránky, vyplniť a odovzdať na vrátnici pri prvom vstupe žiaka do budovy školy.

      Testovanie žiakov kloktacími testami sa bude realizovať 23. 4. 2021. V súlade s vyhláškou UVZ 132/2021 podmienkou vstupu žiakov do priestorov školy, kde bude prebiehať testovanie, je preukázanie sa platným negatívnym výsledkom testu (nie starším ako 7 dní).

      Prezenčné vyučovanie sa bude realizovať podľa upraveného rozvrhu hodín.

      Prezenčné vyučovanie pre žiakov 5. – 7. ročníka bude pravdepodobne obnovené od 26. 4. 2021. O podmienkach obnovenia vyučovania v týchto ročníkoch Vás budeme ešte informovať.

      Riaditeľka Súkromnej ZŠ s MŠ vo svojich usmerneniach postupuje podľa rozhodnutí a usmernení ministerstva, uznesení vlády a platných vyhlášok ÚVZ SR.

     • Svätý Jozef netradične-tradične

     • My v 9.A sme si urobili hodinu cez novú platformu wonder, maľovali sme kamienky , robili sme virtuálne pukance v kuchyni pani učiteľky a nechýbala ani spoločná modlitba. 

      Blížil sa deň svätého Jozefa a týždeň začal výbornou aktivitou. Mali sme nájsť kamienok, namaľovať ho a napísať odkaz, ktorý by potešil toho, kto ho aj v tomto čase nečase nájde. Bolo to zaujímavé spríjemnenie týždňa. Táto aktivita nám priniesla dobrý pocit, že aj takto na diaľku môžeme byť súčasťou osláv.  Deň svätého Jozefa sme ako inak začali dištančne  a online. Na triednickej hodine sme mali výnimočný čas, kde sme sa rozprávali o kamienkoch a našich odkazoch. Túžili sme, aby spoza mrakov vyšlo slnko a celá situácia sa konečne zlepšila. Vypočuli sme si pieseň o svätom Jozefovi. Veľa z nás trávilo deň aj online omšou.  (7. A) ​​​​​​​

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Piatok 23. 4. 2021
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola s materskou školou
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 53243927
    • 2121310917
    • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje