• Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Tento školský rok sa okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku uskutočnilo dištančnou formou kvôli pandémii COVID-19. Žiačky Miriam Č. 7.A a Anna Š. 8.B súťažili v dvoch kategóriách a úspešne preukázali svoje jazykové znalosti v písomnej časti súťaže. Víťazky oboch kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dištančnou formou. Žiačkam veľmi pekne ďakujem za spoluprácu, reprezentáciu a chuť urobiť pre predmet a pre seba viac.

      Mgr. Ivana Hétháršiová

     • Organizácia - február 2021

     • Milí rodičia,

      v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 4. 1. 2021 Pedagogická rada Súkromnej ZŠ na svojom 3. zasadnutí dňa 26. 1. 2021 rozhodla o ukončení 1. polroka školského roka 2020/2021 nasledovne:

      • nakoľko vyučovanie na 1. stupni v 1. polroku prebiehalo až do vianočných prázdnin prezenčne a všetci žiaci učivo zvládli na primeranej úrovni, žiaci 1. – 4. ročníka ukončia 1. polrok dňom 31. 1. 2021
      • žiaci 5. – 9. ročníka majú posunutý termín ukončenia 1. polroka a to na 15. 2. 2021; hlavným dôvodom je nepostačujúce množstvo známok na uzavretie klasifikácie za 1. polrok u niektorých žiakov kvôli dištančnému vzdelávaniu; zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že aj výchovné predmety, ktoré nie sú klasifikované (nehodnotia sa známkou), sú pre žiakov povinné, ako to vyplýva zo štátneho vzdelávacieho programu; z týchto predmetov boli žiakom oznámené úlohy, resp. zadania aj s termínom ich vypracovania; v prípade, že tieto úlohy neodovzdajú vyučujúcemu učiteľovi, budú z týchto predmetov hodnotení ako „neabsolvoval“, čo môže mať za následok opakovanie ročníka.

      Budúci týždeň budeme pokračovať dištančnou formou vzdelávania vo všetkých ročníkoch, preto chceme upozorniť na niektoré skutočnosti, ktoré sme postrehli v 1. polroku. Dištančné vzdelávanie sa bude naďalej realizovať ako priama vyučovacia činnosť dopoludnia formou on-line hodín podľa upraveného rozvrhu - pokiaľ MŠVVaŠ nerozhodne ináč.  Popoludní si žiaci vypracovávajú zadané úlohy, v prípade potreby si dohodnú konzultáciu s vyučujúcim učiteľom. V piatky sa nerealizujú on-line hodiny, nie je to však voľný deň. Piatky sú vyhradené na konverzácie, konzultácie s vyučujúcimi,  s konzultantmi ročníkových prác, prípadne s triednymi učiteľmi. V prípade potreby je možné dohodnúť v tento deň aj individuálne ústne alebo písomné preskúšanie.

      Pripájanie žiakov na hodinu sa realizuje cez teams; upozorňujeme, že nepostačuje sa na hodinu iba pripojiť, žiak musí byť na hodine aktívny a musí reagovať na požiadavky učiteľa. V prípade, že žiak na hodine nespolupracuje, nevypracuje zadanie v stanovenom čase, nereaguje na výzvy vyučujúceho, vykáže sa mu neprítomnosť na hodine.

      Ak sa žiak na danú hodinu z nejakého dôvodu nemôže pripojiť, ihneď hlási túto skutočnosť vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi.

      Ak žiak vymešká 30 % on-line hodín, pedagogická rada môže rozhodnúť o jeho komisionálnom preskúšaní.

      Nie je naším cieľom postihovať žiakov, ale nastaviť zrozumiteľné a pre všetkých spravodlivé pravidlá aj v tejto výnimočnej situácii.

      Za porozumenie Vám ďakujeme.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Štvrtok 4. 3. 2021
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola s materskou školou
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 53243927
    • 2121310917
    • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje