• Oznam - vyučovanie II.stupeň

     • Vyučovanie na 2. stupni bude prebiehať dištančne – na on-line hodinách a zadávaním zadaní a úloh na samostatnú prácu. Z väčšiny predmetov budú žiakom zadávané úlohy týždenne – žiaci dostanú zadania, ktoré si vypracujú a následne ich odošlú vyučujúcim. Zadania z predmetov matematika, slovenský jazyk a cudzie jazyky budú žiaci riešiť priebežne. Termín odovzdania vypracovaných úloh a zadaní je v tomto a v nasledujúcom týždni najneskôr vo štvrtok do 17:00, v ďalších týždňoch najneskôr v piatok do 17:00. On-line hodiny sú rozvrhnuté do štyroch dní, v piatok si žiaci dokončia úlohy, ktoré nestihli počas týždňa a odošlú ich. V jeden deň majú žiaci max. 3 on-line hodiny, výnimočne štyri. Neúčasť na týchto hodinách sa pokladá za neúčasť žiaka na vyučovaní a musí byť riadne ospravedlnená zákonným zástupcom žiaka. Nevypracovanie úloh a zadaní v stanovenom termíne sa bude riešiť výchovnými opatreniami. Z vyučovacích predmetov technika, náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova žiaci v mesiaci november nebudú dostávať žiadne zadania. V prípade, ak sa dištančné vzdelávanie predĺži, budeme Vás informovať ako bude prebiehať výučba aj týchto predmetov. Triednická on-line hodina sa bude konať 1-krát za 2 týždne a termín a čas bude žiakom vopred oznámený.

      V prípade ďalšieho usmernenia zo strany MVVaŠ Vás budeme o všetkých zmenách informovať.

     • Hodiny logopédie v školskom roku 2020/2021

     • Poplatok za jedno sedenie logopédie je 3 €. Platba bude nahodená vždy na konci mesiaca. Výška platby bude vychádzať z reálneho počtu sedení podľa evidencie logopedičky. Stredajšie skupiny budú mať hodiny každý druhý týždeň; štvrtková každý týždeň. V prípade záujmu možnosť pre rodiča zúčastniť sa priamo na sedení alebo možnosť konzultácií v čase od 15:20 v stredu alebo od 15:40 vo štvrtok (po zrušení núdzového stavu). Informácie budú rodičom oznámené po každom sedení.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Štvrtok 4. 3. 2021
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola s materskou školou
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 53243927
    • 2121310917
    • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje