• Zápis do   1. ročníka

    ​Dokumenty:​​​​​​

     

    Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka Súkromnej základnej školy s materskou školou, ktorý sa bude konať v piatok, 19. apríla 2024,

    v čase od 14:30 do 17:30 hod. v priestoroch Súkromnej ZŠ s MŠ.

    K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa

    a občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu; nie je potrebné robiť žiadne kópie).

     

    Na zápise sa nevyberá žiaden finančný poplatok.

    Pre žiakov, ktorí začnú plniť povinnú školskú dochádzku v Súkromnej základnej škole s MŠ od septembra 2024,

     bude príspevok na vzdelávanie 50 eur mesačne.

     

    Pre urýchlenie administratívneho spracovania  zápisu Vás prosíme

    o elektronické vyplnenie prihlášky.

    https://www.primaskola.sk/register/

     

    Organizácia a priebeh zápisu

    Samotný zápis dieťaťa do Súkromnej ZŠ s MŠ sa skladá z dvoch častí:

    1. Formálna časť

    Rodičia, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa na našu školu, vyplnia elektronickú prihlášku. Tí rodičia, ktorí tak z nejakého dôvodu neurobia, vyplnia prihlášku v deň zápisu v prítomnosti povereného pedagóga, ktorý hneď odpovedá na ich prípadné otázky.

    1. Rozhovor a samotné činnosti s dieťaťom, na základe ktorých možno orientačne posúdiť pripravenosť dieťaťa na vstup do školy.

    Tieto činnosti sú organizované hravou formou. Pre deti sú pripravené „rozprávkové“ úlohy, ktoré nám pomôžu zistiť, či je dieťa na školu dostatočne pripravené.

     

    Po vyhodnotení zápisu riaditeľka vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy (zvyčajne do 2 týždňov od zápisu). Kapacita jednej triedy v Súkromnej ZŠ s MŠ je max. 18 žiakov.

     

    Riaditeľka nerobí žiaden výber pri prijímaní detí do školy.

    Škola je otvorená pre všetky deti, nezávisle od vierovyznania.

     

    Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, týkajúce sa zmien, ktoré škola začala realizovať od septembra 2023 - organizácie vyučovania, vyučovacích metód a foriem, spôsobu hodnotenia, mimoškolskej činnosti - ktoré by ste chceli zodpovedať ešte pred zápisom, využite konzultačné hodiny u riaditeľky školy:

     

    Pondelok 10:00 – 12:00

    Utorok 9:00 – 11:00

    Štvrtok 13:00 – 16:00

     

    Kontaktujte nás na t. č.: 0915949733

     

    Mgr. Silvia Urdzíková

    riaditeľka školy

     

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje