• Zápis do 1. ročníka

     

    Milí rodičia,

    vzhľadom k aktuálnej situácii a v súlade s usmernením MŠVVaŠ Vám oznamujeme, že

    zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať

    v utorok 21. apríla 2020 a v stredu 22. apríla 2020

    v priestoroch Súkromnej základnej školy v čase od 14:00 – do 17:00.

    Na zápis príde iba zákonný zástupca dieťaťa. Prosíme, aby ste so sebou doniesli rodný list dieťaťa. Aby sme zabránili zoskupovaniu väčšieho množstva ľudí, prosím, aby ste nám oznámili deň a čas, kedy sa dostavíte na zápis. V prípade, že sa situácia utíši, a žiaci znova zasadnú do školských lavíc, v mesiaci jún urobíme „naozajstný“ zápis pre deti, tak ako sme ho zvykli robiť každý rok. Za pochopenie Vám ďakujeme.

     

    Na zápise sa nevyberá žiaden finančný poplatok.

    Pre žiakov, ktorí začnú plniť povinnú školskú dochádzku v Súkromnej základnej škole od septembra 2020,

     bude školné 30 eur mesačne.

     

    Pre urýchlenie administratívneho spracovania  zápisu Vás prosíme

    o elektronické vyplnenie prihlášky.

     

    Koho a kam zapísať

     

    Nástup do školy je dôležitým medzníkom v živote každého dieťaťa. Každé dieťa je jedinečné, a tak fyzický vek nie je jediným predpokladom bezproblémového prechodu dieťaťa zo škôlky do školy. Očakáva sa, že dieťa bude zrelé po stránke emocionálnej, fyzickej, motorickej i rozumovej, a že svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti dokáže uplatniť v praktickej činnosti v škole.

     

    Dieťa nemusí byť zapísané do školy, do ktorej patrí podľa svojho bydliska. Zákonný zástupca má možnosť výberu. O tom, čo naša škola ponúka a aké sú možnosti prijatia na našu školu sa môžete dozvedieť v Deň otvorených dverí, kedy si môžete prísť prezrieť priestory školy, nakuknúť do hociktorej triedy a chvíľku v nej zotrvať, aby ste videli ako pracujú naši žiaci i pedagógovia, konzultovať všetky dotazy s vedením školy.

     

    Na zápis musia prísť deti, ktoré k 1. 9. 2020 dovŕšia 6 rokov. Je potrebné, aby na zápis prišli aj deti, ktorým rodičia plánujú dať odklad, to však môžu iba na základe odporúčania Centra ped.-psych. poradenstva, prípadne detského lekára. Ak dieťa dovŕši šesť rokov až v mesiacoch september -  december a rodičia sú presvedčení o tom, že dieťa je zrelé a spôsobilé nastúpiť do školy (dieťa s predčasne rozvinutými školskými schopnosťami), požiadajú riaditeľa školy, aby bolo výnimočne prijaté takéto dieťa do školy, k žiadosti však musia doložiť súhlasné stanovisko Centra ped.-psych. poradenstva.

     

    Organizácia a priebeh zápisu

     

    Samotný zápis dieťaťa do školy sa skladá z dvoch častí:

    1. Formálna časť -  Rodičia, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa na našu školu, vyplnia elektronickú prihlášku. Tí rodičia, ktorí tak z nejakého dôvodu neurobia, vyplnia prihlášku v deň zápisu v prítomnosti povereného pedagóga, ktorý hneď odpovedá na ich prípadné otázky. Všetky žiadosti – o odklad, o individuálne vzdelávanie, o štúdium v zahraničí – si môžete stiahnuť z našej stránky, vyplniť a doniesť na zápis alebo vyplniť priamo na zápise.
    2. Rozhovor a samotné činnosti s dieťaťom, na základe ktorých možno orientačne posúdiť pripravenosť dieťaťa na vstup do školy.

    Tieto činnosti sú organizované hravou formou a trvajú približne 45 minút. Deti sú s pedagógmi v jednotlivých triedach, kde sú pre ne pripravené „rozprávkové“ úlohy, ktoré nám pomôžu zistiť, či je dieťa na školu dostatočne pripravené. Sú zamerané na overenie motorických zručností, orientáciu, poznanie farieb, počítanie, kreslenie postavy so všetkými základnými znakmi, držanie ceruzky, poznanie geometrických tvarov, komunikačné zručnosti, úroveň reči - správnu výslovnosť všetkých hlások. Po ich vyriešení sú deti odmenené malou pozornosťou. Počas riešenia úloh si pedagóg všíma pozornosť dieťaťa, emocionálne a sociálne správanie, pracovné tempo, samostatnosť, porozumenie inštrukciám.

     

    Po vyhodnotení zápisu riaditeľ rozhodne o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na našu školu, odporúča návštevu logopéda, prípadne odporúča odklad. Rodičov detí, ktoré sa na zápise prejavia ako „nezrelé“ v určitej oblasti – emocionálnej, motorickej, rozumovej - riaditeľ telefonicky kontaktuje a pozve ich na stretnutie, aby sa zistil dôvod ich neúspechu, ktorým môže byť hoci len momentálna nepozornosť, indisponovanosť, strach zo zápisu, ale môže to byť aj to, že ide o deti, ktoré majú špeciálne vých.-vzdel. potreby alebo ešte nedosiahli školskú spôsobilosť. Následne riaditeľ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy (do 2 týždňov od zápisu“).

     

    Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, ktoré by ste chceli zodpovedať ešte pred zápisom, prípadne ak sa budete chcieť pozrieť do školy inokedy, ako počas dní otvorených dverí, ktorý bude najbližšie 16. 3. 2020, kontaktujte nás

    na t. č.: 0915949733

     

     

     

    Ziadost_o_odklad.docx

    Ziadost_o_predcasne_zaskolenie.docx

    Odklad_povinnej_skolskej_dochadzky.docx

     

     

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje