• Zápis detí do súkromnej materskej školy

     

    Pozývame Vás na zápis do Súkromnej materskej školy,

    ktorý sa bude konať vo štvrtok, 16. mája 2024, v čase od 13:00 do 17:00

    v priestoroch Súkromnej materskej školy, Námestie slobody 7, (1. poschodie).

     

    Aby mali pani učiteľky dostatok času venovať sa na zápise aj deťom aj rodičom, prosíme Vás, aby ste sa prihlásili na konkrétny čas na tomto linku:  

    https://primaskola-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/annastofanikova_primaskola_xyz/EXgg0618RDRElcO8_3TyjVABDTQTfeTH4kutEJp9mISO-Q?e=lJha7H

    V prípade, že už budú všetky polia vyplnené, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0915949733.

     

    K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa

    a občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu; nie je potrebné robiť žiadne kópie).

     

    Na zápise sa nevyberá žiaden finančný poplatok.

    Pre deti, ktoré začnú navštevovať Súkromnú materskú školu od septembra 2024,

     bude školné 150 eur mesačne.

     

    Pre urýchlenie administratívneho spracovania  zápisu Vás prosíme

    o elektronické vyplnenie prihlášky.

    https://primaskola.edupage.org/register/

     

    Organizácia a priebeh zápisu

     

    Zápis je prvou príležitosťou materskej školy zoznámiť sa s dieťaťom.

    Samotný zápis dieťaťa do Súkromnej MŠ sa skladá z dvoch častí:

     

    1. Formálna časť -  Rodičia, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do našej materskej školy, vyplnia elektronickú prihláškuprihlásia sa na zápis na konkrétny čas. Následne si stiahnu žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (alebo vyplnia vlastnú žiadosť), vyplnia ju a podpíšu (obaja rodičia). Prílohou žiadosti je potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve , ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Vypísanú a potvrdenú žiadosť donesie rodič v deň zápisu a odovzdá ju riaditeľke alebo učiteľke materskej školy. Riaditeľka žiadosti hneď na zápise skontroluje a rodný list vráti zákonným zástupcom.
    2. Zoznámenie sa s dieťaťom, rozhovor a samotné aktivity s dieťaťom, ktoré budú organizované hravou formou. Deti budú s triednymi učiteľkami v herni, kde budú pre ne pripravené rôzne veselé aktivity.

    Po vyhodnotení zápisu riaditeľka vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Súkromnej materskej školy (vzhľadom ku kapacitným možnostiam materskej školy) - najneskôr

    do 15. 6. 2024. Rozhodnutie dostanú zákonní zástupcovia poštou. Kapacita jednej triedy v Súkromnej MŠ je max. 18 detí od 3 do 6 rokov.

     

    Riaditeľka nerobí žiaden výber pri prijímaní detí do materskej školy.

    Súkromná materská škola je otvorená pre všetky deti.

     

    Aj v školskom roku 2024/2025 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie

    aj formou individuálneho vzdelávania.

     

    Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, ktoré by ste chceli zodpovedať

    ešte pred zápisom, kontaktujte nás na t. č.: 0915949733

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje