• ZÁKLADNÁ KONCEPCIA SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY

    

        Súkromná materská škola začína svoju činnosť 1. 9. 2021. Bude poskytovať celodennú starostlivosť pre 18 detí od 3 do 6 rokov veku. Rozhodli sme sa vytvoriť vekovo zmiešanú triedu, čo vychádza z nášho presvedčenia, že škôlka – škola majú pripraviť dieťa do reálneho sveta a v ňom sa dieťa takmer nikdy nestretne s takou homogénnou skupinou ako v klasickej MŠ. Deti  získajú oveľa viac príležitostí rôznorodej sociálnej interakcie. Vo vekovo zmiešanej triede sa  mladšie dieťa učí rešpektu k vekovo staršiemu a staršie zas okrem rozvíjania vodcovských schopností aj pomoci tým mladším. Zároveň každodenným pozorovaním činností starších detí sa mladšie deti učia oveľa rýchlejšie. Deti musia spolu nepretržite komunikovať: dohodnúť sa, poradiť si, vystriedať sa v činnostiach,…Vytvorením prívetivého, podnetného prostredia a individuálnym prístupom učiteliek ku každému dieťaťu zabezpečíme, aby sa deti u nás cítili príjemne a dobre a aby každé dieťa napredovalo svojim vlastným tempom, čo umožní každému dieťaťu zažiť pocit úspechu a výnimočnosti a zároveň podchytenie a rozvíjanie nadaných a talentovaných detí. Naše deti budú mať možnosť slobody v rozhodovaní, ktorej činnosti sa budú venovať, vždy však v rámci určitých hraníc – to znamená, že dieťa si môže vybrať z vopred určených činností. Sme presvedčení, že keď si dieťa volí činnosť samé, jeho koncentrácia i vôľa sú veľmi intenzívne a získaná vedomosť, skúsenosť, či zručnosť je dlhodobejšia a kvalitnejšia. Vytvorenie pocitu bezpečia, istoty, že každé dieťa je milované, vedie k  zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh a umožní našim deťom plynulý prechod do základnej školy.

   Priamo v priestoroch škôlky budeme zabezpečovať služby logopéda, špeciálneho pedagóga i psychológa, pretože skúsenosti v základnej škole nám ukazujú, že je čím ďalej, tým viac detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a nadaných detí, ktoré v niektorých oblastiach dosahujú výsledky vysoko nadpriemerné, v iných oblastiach zase potrebujú stimulovať a individuálne pracovať.

   Keďže naše učiteľky sú jazykovo zručné a majú skúseností s výukou anglického jazyka detí od 2 rokov, umožníme našim deťom prvý kontakt s anglickým jazykom už v MŠ. 

   Ďalším prvkom, na ktorý budeme pri výchove detí dbať, sú správne stravovacie návyky  a pobyt na čerstvom vzduchu. Stravovanie nám bude poskytovať Súkromná školská jedáleň, ktorá zabezpečuje aj stravovanie deťom základnej školy. Na pohybové hry, aktivity a cvičenia budú deti využívať rozcvičovňu v priestoroch materskej školy a školský dvor. Aj v MŠ plánujeme každoročne organizovať lyžiarsky, korčuliarsky i plavecký kurz.  

   Súkromná materská škola bude k dispozícii nielen deťom zo Sabinova, ale aj deťom z okolitých obcí, podobne ako je to v Súkromnej ZŠ.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje