• Súkromná základná škola

    Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Smernica riaditeľa školy č. 2/2018

     

    Prevencia a riešenie šikanovania

    v Súkromnej základnej škole

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sabinov, 20. 11. 2018                                                                  -------------------------------------

                                                                                                                    riaditeľ školy

     

     

            V súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorú vydalo MŠVVaŠ SR a nadobudla účinnosť od 1. septembra 2018

     

    v y d á v a m

    túto internú smernicu.

     

    Článok 1

    Úvodné ustanovenie

     

    1. Táto smernica definuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania žiakov, možnosti prevencie a postup pri riešení preukázaného šikanovania na škole.
    2. Všetky ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú aj na Súkromný školský klub detí a Súkromnú školskú jedáleň.

     

    Článok 2

    Charakteristika šikanovania

     

    1. Na účel tejto smernice sa šikanovaním rozumie
    1. akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie, zneváženie alebo zastrašovanie,
    2. úmyselný, spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.
    1. Podstatnými znakmi šikanovania sú:
    1. úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky,
    2. agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
    3. opakované útoky,
    4. prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.
    1. Šikanovanie sa môže prejaviť
    1. v priamej forme – fyzické útoky (bitie), vyhrážky a zastrašovanie, urážlivé a znevažujúce prezývky, nadávky, posmech, príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, zneužitie osobných údajov, fotografií, šírenie nepravdivých informácií, kyberšikanovanie,
    2. v nepriamej forme – prehliadanie, ignorovanie obete, zámerné vyčleňovanie z kolektívu, nabádanie iných spolužiakov, aby obeť šikanovali.
    1. Kyberšikanovanie je priamou formou šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie; zvyčajne sa vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania
    2. Znaky kyberšikanovania:
    1. sociálna alebo psychická prevaha agresora,
    2. agresor vystupuje často anonymne,
    3. agresor zvyčajne nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok,
    4. útoky sa prostredníctvom internetu šíria veľmi rýchlo,
    5. útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb,
    6. agresor môže uskutočniť útok z rôznych miest,
    7. útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,
    8. obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť,
    9. obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,
    10. zverejnené informácie, fotografie, audiozáznamy a videozáznamy môže byť náročné odstrániť z internetu.
    1. Šikanovanie môže byť považované za trestný čin alebo priestupok.
    2. Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný za trestný čin:
    1. ublíženia na zdraví,
    2. obmedzovania osobnej slobody,
    3. lúpeže,
    4. vydierania,
    5. hrubého nátlaku,
    6. porušovania domovej slobody,
    7. sexuálneho násilia,
    8. sexuálneho zneužívania,
    9. krádeže,
    10. neoprávneného užívania cudzej veci,
    11. nebezpečného vyhrážania sa,
    12. nebezpečného prenasledovania, výroby detskej pornografie
    13. rozširovania detskej pornografie,
    14. prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení,
    15. ohovárania.
    1. Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo priestupku proti majetku.
    2. Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú  za škodu spoločne a nerozdielne.
    3. Pedagogický zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme žiadne opatrenia, môže byť stíhaný najmä za trestný čin:
    1. neprekazenia trestného činu,
    2. neoznámenia trestného činu,
    3. ublíženia na zdraví.

     

    Článok 3

    Prevencia šikanovania

     

    1. Základom toho, aby k šikanovaniu v škole nedochádzalo, je prevencia. Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou:
    1. súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca v rámci každodenného vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém – osobný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia, výchova a vzdelávanie k ľudským právam, výchova k občianstvu, boj proti extrémizmu, výchova k manželstvu a rodičovstvu,
    2. súťaží, hier, prednášok alebo diskusií organizovaných školou alebo inými subjektmi.
    1. Riaditeľ školy a koordinátor prevencie v spolupráci s Pedagogickou radou vypracujú plán preventívnych činností školy. Z pohľadu efektívnej stratégie to nie sú len jednorazové prednášky, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie.
    2. Riaditeľ školy a koordinátor prevencie na 1. stretnutí so zákonnými zástupcami žiakov  informujú zákonných zástupcov o preventívnych činnostiach školy.
    3. Triedni učitelia priebežne informujú zákonných zástupcoch o všetkých činnostiach, zameraných na prevenciu šikanovania na škole.
    4. Riaditeľ školy zodpovedá za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania.
    1. vytvára pozitívne pracovné prostredie v škole
    2. podporuje prosociálne správanie a vzťahy detí,
    3. určuje v školskom poriadku jednoznačné pravidlá správania sa vrátane sankcií za ich porušenie a pravidlá používania informačno-komunikačných technológií v priestoroch školy,
    4. rozpracúva podrobnosti prevencie a riešenia šikanovania žiakov,
    5. vedie evidenciu ohlásených prípadov šikanovania pre každý školský rok,
    6. zabezpečuje zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení a v čase mimo vyučovania, najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu mohlo dochádzať,
    7. oboznamuje pedagogických zamestnancov so spôsobom oznamovania šikanovania a preverovania šikanovania,
    8. informuje o postupe pri zistení šikanovania – pedagogických zamestnancov, žiakov, zákonných zástupcov žiaka,
    9. zabezpečuje zverejnenie kontaktných údajov inštitúcií, ktoré sa prevenciou a riešením šikanovania zaoberajú,
    10. v pracovnom poriadku školy určuje povinnosť zamestnancov školy oznamovať podozrenie zo šikanovania,
    11. zabezpečuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania, vrátane kyberšikanovania, prostredníctvom zvyšovania digitálnej gramotnosti učiteľov,
    12. spolupracuje s odbornými zamestnancami CPPPaP a inými odbornými pracoviskami poradenských a preventívnych služieb,
    13. zapája do prevencie šikanovania Žiacku školskú radu aj Klub rodičov.

     

    Článok 4

    Riešenie šikanovania

     

    1. Riaditeľ školy zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania. Je to riaditeľ školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca a triedny učiteľ triedy, v ktorej sa prešetruje šikanovanie.
    2. Riaditeľ školy pri zisťovaní a preverovaní šikanovania:
    1. zabezpečí bezodkladnú pomoc a ochranu obeti,
    2. zabezpečí dozor v triede, kde sa prejavuje šikanovanie,
    3. vykoná opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora izoláciou počas preverovania šikanovania,
    4. preveruje šikanovanie bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktorí na šikanovanie upozornili,
    5. zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom,
    6. zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami,
    7. uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie,
    8. kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania zákonných zástupcov
    9. kontaktuje miestne príslušné centrum,
    10. zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej metódy,
    11. vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania,
    12. zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov,
    13. ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu.

     

      Článok 5

    Opatrenia na riešenie šikanovania

     

    1. Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov sú najmä:
    1. odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť,
    2. zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom,
    3. zaistenie bezpečia obete,
    1. Opatreniami na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov sú najmä:
    1. odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra,
    2. preloženie agresora do inej triedy, ak je to možné,
    3. uloženie výchovného opatrenia.
    1. Pedagogický zamestnanec je povinný šikanovanie alebo podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc.

     

    Článok 6

    Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom

    sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

     

    1. Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že žiak sa dopustil
    1. šikanovania,
    2. spáchania trestného činu
    3. opakovaného páchania priestupkov v súvislosti so šikanovaním.
    1. Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámiť
    1. podozrenie podľa odseku 1,
    2. skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov,
    3. opatrenia, ktoré prijal.

     

    Článok 7

    Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov

     

    1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca a ďalší pedagogickí zamestnanci s rodinou obete a s rodinou agresora.
    2. Pedagogickí zamestnanci pri rozhovore so zákonným zástupcom obete, agresora alebo svedka dbajú najmä na zachovanie dôvernosti informácií.
    3. Riaditeľ školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra alebo do liečebno-výchovného sanatória.
    4. O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľom školy vyhotovuje zápis, z ktorého po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb.

     

    Článok 8

    Záverečné ustanovenia

     

    1. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov školy.
    2. Vzorové dokumenty sú súčasťou tejto smernice.
    3. S touto smernicou boli oboznámení pedagogickí zamestnanci školy na zasadnutí Pedagogickej rady, ktoré sa konalo dňa 6. 11. 2018, čo potvrdili svojim podpisom na prezenčnej listine.
    4. Zákonní zástupcovia žiakov sa so smernicou oboznámia na triednych aktívoch dňa 27. 11. 2018, a potvrdia to svojim podpisom.
    5. Smernica bude umiestnená na www stránke školy, na informačnej tabuli vo vestibule školy a obdrží ju každý pedagogický zamestnanec.

     

    Článok 9

    Účinnosť

     

    1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1.12. 2018 a platí až do odvolania, prípadne zmeny príslušnej legislatívy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mgr. Silvia Urdzíková                                                                                                                                    riaditeľka školy
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 7. 2024
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje