• Š T A T Ú T  R A D Y  Š K O L Y

    

   pri Súkromnej základnej škole s materskou školou,

   Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

    

        V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9  vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení, sa vydáva tento štatút rady školy.

   Čl. 1

   Základné ustanovenie

   1. V zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. sa Rada školy zriaďuje pri Súkromnej základnej škole s materskou školou, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov.
   2. Sídlo rady školy  je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

   Čl. 2

   Pôsobnosť a poslanie rady školy

   1. Rada školy  je  ustanovená s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
   2. Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky, vyjadruje sa k činnosti školy a ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k návrhu na vyradenie zo siete alebo zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR.

   Čl. 3

   Činnosť rady školy

   1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
   2. Rada školy:
   1. uskutočňuje výberové konanie  na vymenovanie riaditeľa školy,
   2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
   3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy z funkcie; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
   4. vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami,
   5. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,
   6. vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v  § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:
   • k návrhu na počty prijímaných žiakov,
   • k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
   • k návrhu na úpravy v učebných plánoch a ku skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtoch žiakov v týchto predmetoch,
   • k návrhu rozpočtu,
   • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
   • k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy alebo školského zariadenia,
   • k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
   • k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
   1. Rada školy  vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:
   1. posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania; na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
   2. odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy - zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.
   1. Rada školy nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napr. oblasť pracovno–právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v škole a v školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu, kabinetov, školských stredísk a pod.
   2. Rada školy nemá kompetenciu ukladať úlohy riaditeľovi alebo zamestnancom.
   3. Výsledným produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko, vyjadrenie, odporúčanie.

   Čl. 4

   Zloženie rady školy

   1. Rada školy  má  11 členov.
   2. Členmi rady školy sú:
   1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
   2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
   3. štyria zvolení zástupcovia rodičov,
   4. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

   Čl. 5

   Spôsob voľby členov rady školy

   1. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
   2. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
   3. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
   4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. 
   5. V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy je predseda povinný do 30 dní iniciovať nástup náhradného člena nasledovne:
   1. rodičia  – doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách,
   2. zamestnanci školy - doplní sa o zamestnanca, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách,
   3. delegovaný zástupca – zriaďovateľ deleguje nového člena.
   1. Členstvo v rade školy zaniká:
   1. uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
   2. vzdaním sa členstva,
   3. ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
   4. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
   5. odvolaním zvoleného člena podľa  § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.,
   6. odvolaním člena, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa
   7. obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
   8. úmrtím.
   1. Ak sa volený člen rady školy bezdôvodne dlhodobo nezúčastňuje na zasadnutiach, oznámi predseda príslušnej skupine voličov túto skutočnosť a príslušná skupina rozhodne, či svojho zástupcu odvolá a zvolí iného.

   Čl. 6

   Pravidlá rokovania rady školy

   1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.
   2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
   3. Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:
   1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
   2. o to sám požiada.
   1. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:
   1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
   2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo štatútom rady školy. 
   1. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa potreby (ak o to požiada zriaďovateľ alebo tretina počtu členov rady školy), najmenej však štyrikrát ročne.
   2. Zasadnutia rady školy sú verejné, pokiaľ rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. Oznámenie o zasadnutí rady školy bude zverejnené na stránke školy.
   3. Zasadnutia rady školy vedie jej predseda.
   4. Zo zasadnutí rady školy sa napíše zápisnica, ktorá bude uložená u zriaďovateľa. Prílohou zápisnice je prezenčná listina.
   5. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
   6. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
   7. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

   Čl. 7

   Práva a povinnosti člena rady školy

   1. Člen má právo:
   1. voliť a byť volený do funkcie predsedu,
   2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
   3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
   4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
   5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
   1. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach bez náležitého ospravedlnenia sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Rada školy túto skutočnosť oznámi rodičom, zamestnancom školy alebo zriaďovateľovi, za ktorých bol člen rady školy volený alebo delegovaný, ktorí rozhodnú o jeho členstve.
   2. Člen rady školy  je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

   Čl. 8

   Povinnosti predsedu rady školy

   1. Predseda rady školy  riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Nerozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy samostatne, vždy len spoločne s ostatnými členmi.
   2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
   3. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy na schválenie.
   4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy. Na prvom stretnutí navrhuje termíny zasadnutí rady školy a vypracuje plán zasadnutí.
   5. Predseda rady školy zvolá radu školy  najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
   6. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

   Výročná správa obsahuje:

   • prehľad činností realizovaných radou školy v kalendárnom roku, 
   • prípadné zmeny v zložení rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
   • ďalšie údaje určené radou školy.
   1. Výročná správa je pre verejnosť prístupná u zriaďovateľa školy.

   Čl. 9

   Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

   1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
   2. Riaditeľ školy v súlade s príslušným právnym predpisom, s plánom zasadnutí alebo na požiadanie predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.
   3. Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

   Čl. 10

   Finančné zabezpečenie rady školy

   1. Rada školy  zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.
   2. Rada školy nemá vlastný majetok.

   ČL. 11

   Záverečné ustanovenie

   1. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.
   2. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na 1. zasadnutí rady školy a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

    


   V Sabinove,  20. 3. 2023

   Dátum schválenia: 20. 3. 2023

    

    

    

    

                                                                                                                           --------------------------------------------

                                                                                                                                     predseda rady školy

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje