• POPLATKY

    ŠKOLA

    Záloha za kľúč od šatňovej skrinky (len žiaci 1. ročníka a noví žiaci)

    1. septembrový týždeň (vráti sa, keď žiak odchádza zo školy)

    Triedny fond

    10 €/polrok

    koniec septembra, koniec februára

    Pomôcky a časopisy

    podľa ročníka

    koniec októbra

    Školné

    20 (10, 7) €/mesiac

    do 25. v mesiaci

    (september do 15.9.)

     

    Rodičovský príspevok – Klub rodičov

    10 (5, 3) €/rok

    koniec októbra

     

    ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

    Ranné schádzanie

    2 €/mesiac

    koniec predchádzajúceho mesiaca

    Ak je žiak v ŠKD do 15:00

    5 €/mesiac

    Ak je žiak v ŠKD po 15:00 (najviac do 18:30)

    7 €/mesiac

     

    STRAVOVANIE

    Obedy

    25 €/mesiac

    do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca – (vyúčtovanie – začiatok nasledujúceho mesiaca)

    Desiata

    5 €/mesiac

    Olovranty

    5 €/mesiac

     

    Poplatok za stravovanie v školskej jedálni sa uhrádza na samostatný účet –

    číslo účtu: SK90 0900 0000 0051 4004 5940. Je splatný do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Od 25. dňa až do konca predchádzajúceho mesiaca v čase od 7:00 do 8:00 a od 14:00 do 15:00 si žiak, prípadne zákonný zástupca žiaka musí vyzdvihnúť stravné lístky u vedúcej školskej jedálne. Ostatné podmienky poskytovania stravovania sú uvedené na webovej stránke školy.

    KRÚŽKY

    Ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz a navštevuje 1 krúžok

    0 €/mesiac

    koniec predchádzajúceho mesiaca

    Ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz a navštevuje 2, 3 a viac krúžkov

    7 €/mesiac

    Ak žiak škole neodovzdá škole vzdelávací poukaz a navštevuje 1 alebo viac krúžkov

    10 €/mesiac

                     

    KURZY

    Lyžiarsky kurz

    30 %

    do 15. decembra

    doplatok

    do 15. januára

    Plavecký kurz

    30 %

    do 15. februára

    doplatok

    do 31. marca

    Škola v prírode

    30 %

    do 15. apríla

    doplatok

    do 5. mája

     

    V prípade neúčasti na kurze z iných ako zdravotných dôvodov sa zaplatená záloha nevracia.

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 6. 7. 2020
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
  • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
  • Kolrčuliarsky kurz
  • Noc v škole 1. - 4. ročník
  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník