• POPLATKY

    ŠKOLA

    Záloha za kľúč od šatňovej skrinky (len žiaci 1. ročníka a noví žiaci)

    1. septembrový týždeň (vráti sa, keď žiak odchádza zo školy)

    Triedny fond

    10 €/polrok

    koniec septembra, koniec februára

    Pomôcky a časopisy

    podľa ročníka

    koniec októbra

    Školné

    30 €/mesiac

    do 25. v mesiaci

    (september do 15.9.)

     

    Rodičovský príspevok – Klub rodičov

    10 €/rok

    koniec októbra

     

    ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

    Ranné schádzanie

    2 €/mesiac

    koniec predchádzajúceho mesiaca

    Ak je žiak v ŠKD do 15:00

    5 €/mesiac

    Ak je žiak v ŠKD po 15:00 (najviac do 18:30)

    7 €/mesiac

     

    STRAVOVANIE

    Obedy

    25 €/mesiac

    do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca – (vyúčtovanie – začiatok nasledujúceho mesiaca)

    Desiata

    5 €/mesiac

    Olovranty

    5 €/mesiac

     

    Poplatok za stravovanie v školskej jedálni sa uhrádza na samostatný účet –

    číslo účtu: SK90 0900 0000 0051 4004 5940. Je splatný do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. 

     

    KRÚŽKY

    Ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz a navštevuje 1 krúžok

    0 €/mesiac

    koniec predchádzajúceho mesiaca

    Ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz a navštevuje 2, 3 a viac krúžkov

    7 €/mesiac

    Ak žiak škole neodovzdá škole vzdelávací poukaz a navštevuje 1 alebo viac krúžkov

    10 €/mesiac

                     

    KURZY

    Lyžiarsky kurz

    30 %

    do 15. decembra

    doplatok

    do 15. januára

    Plavecký kurz

    30 %

    do 15. februára

    doplatok

    do 31. marca

    Škola v prírode

    30 %

    do 15. apríla

    doplatok

    do 5. mája

     

    V prípade neúčasti na kurze z iných ako zdravotných dôvodov sa zaplatená záloha nevracia.

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 20. 9. 2021
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje