•       

   • Hlavný poslaním ŠKD je nenáročná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na aktivity oddychového, rekreačného a záujmového charakteru i na prípravu na vyučovanie. Organizácia činností prebieha podľa vnútorného poriadku zariadenia a režimu dňa.
   • ŠKD je určený pre žiakov 1. - 4. ročníka (žiaci vyšších ročníkov len na žiadosť zákonného zástupcu, ak to dovoľujú kapacitné možnosti). Prednostne sa prijímajú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
   • Deti sa do ŠKD prijímajú na jeden školský rok na základe vyplnenej prihlášky a zápisného lístka, ktorý je podpísaný zákonným zástupcom dieťaťa. O ich prijatí rozhoduje riaditeľka školy.

   • Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou v zmysle platných interných predpisov ranné schádzanie 2€, do 15:00 5€, do 18:30 7€. Platby sú prevádzané priamo poštovou poukážkou alebo prevodom na účet školy SK6809000000000505663950.

   • Činnosť ŠKD začína ranným schádzaním o 6:30 hod. v I. oddelení na poschodí, kde je službukonajúcou vychovávateľkou organizovaná spoločná činnosť pre všetky prítomné deti. O 7:45 organizovane pod vedením vychovávateľky odchádzajú žiaci do svojich tried. Po vyučovaní pokračuje výchovno-vzdelávacia činnosť v jednotlivých oddeleniach do 15:30. Prevádzka ŠKD je zabezpečená do 18:30. Ak si dieťa do tohto času nevyzdvihnú oprávnené osoby, vychovávateľka sa riadi internými pokynmi riaditeľky školy.

   • Do školského klubu prichádzajú deti organizovane v dvojiciach pod vedením vychovávateľky, prípadne učiteľky, s ktorou mali poslednú vyučovaciu hodinu. Po príchode do oddelenia si odložia tašku a ostatné veci na určené miesto.

   • Za dieťa, ktoré bolo na vyučovaní, ale do ŠKD sa nedostavilo, vychovávateľka nezodpovedá.

   • Príchod na obed a odchod z obeda prebieha spoločne a organizovane v dvojiciach pod vedením vychovávateľky. Pri stravovaní dbáme na dodržiavanie hygienických návykov, slušné správanie a kultúrne stolovanie.

   • Po príchode z obeda sa deti riadia skladbou dňa pod vedením vychovávateľky. V prípade nerešpektovania týchto pravidiel a usmernení je možné priestupok riešiť zápisom. Pri sústavnom nerešpektovaní a narúšaní výchovno-vzdelávacieho procesu môže byť dieťa rozhodnutím riaditeľky školy vylúčené z ŠKD.

   • Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa využíva aj špeciálna učebňa IKT, rozcvičovňa, školský dvor a evanjelická záhrada. Aj v týchto priestoroch a pri vychádzkach mimo školu sú deti povinné dodržiavať pravidlá bezpečného správania podľa pokynov vychovávateľky.

   • Ak dieťa nie je prítomé v ŠKD v čase určenom na písanie domácich úloh, zodpovednosť za ich vypracovanie preberá zákonný zástupca.

   • Na aktivity uskutočňované vonku zabezpečí zákonný zástupca dieťaťu vhodné oblečenie primerané počasiu. Je možné riešiť tieto situácie náhradným oblečením, ktoré si dieťa v prípade potreby prezlečie.

   • Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka, preto sú povinné hlásiť jej akékoľvek prípadné zranenie alebo nevoľnosť. V tom prípade je dieťaťu poskytnutá prvá pomoc, rodič je informovaný okamžite telefonicky alebo pri odchode domov. Záznam o úraze sa zapíše do knihy úrazov.

   • Zákonný zástupca písomne informuje vychovávateľku o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa a všetkých ďalších zmenách.

   • Z ŠKD sú uvoľňované deti po dohode so zákonným zástupcom na popoludňajšie doučovanie a krúžky, v tom čase ich preberá do svojej zodpovednosti a po skončení odovzdáva späť vychovávateľke vyučujúci.

   • Ak dieťa navštevuje hudobný odbor ZUŠ, po dohode so zákonným zástupcom je možné zabezpečiť odprevadenie dieťaťa do budovy ZUŠ.

   • Každé dieťa je povinné šetrne zaobchádzať so zariadením a vybavením ŠKD. V prípade úmyselného poškodenia poškodenú vec uhradí zákonný zástupca dieťaťa.

   • Neodporúča sa nosiť deťom cenné veci a väčší obnos peňazí, pretože v prípade ich poškodenia alebo straty ŠKD nepreberá zodpovednosť. Nosiť nebezpečné predmety je zakázané!

   • Školský klub dieťa opúšťa na základe vopred dohodnutého spôsobu uvedenom v zápisnom lístku. Ak môže odísť len s doprovodom, vyberať ho môže zákonný zástupca a osoby uvedené na tomto lístku.

   • Pred odchodom z ŠKD je dieťa povinné upratať svoje miesto a odložiť hračky, s ktorými sa hralo. Oddelenie opúšťa až vtedy, keď je zodpovedná osoba fyzicky prítomná na vrátnici. Vo výnimočných prípadoch môže zákonný zástupca dieťaťa zavolať vychovávateľke, aby ho poslala do šatne skôr.

   • Deti sú na začiatku školského roka poučené o vnútornom poriadku a o bezpečnosti a ochrane zdravia, záznam o tomto poučení je uvedený v triednej knihe ŠKD.

   • Činnosť ŠKD počas školských prázdnin neprebieha.

    

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 7. 2024
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje