• ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

   „Knihy sú najvernejší priatelia, najmúdrejší radcovia a najtrpezlivejší

   učitelia. Sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“

    

   KNIŽNIČNÉ PRAVIDLÁ

    

   Školská knižnica poskytuje knižnično-výpožičné služby pre žiakov, učiteľov a iných zamestnancov našej školy, tiež pre rodičov našich žiakov.

   Služby používateľom sú poskytované bezplatne.

   Zachovávaj poriadok, čistotu a ticho v priestoroch knižnice.

   Buď ohľaduplný a neruš ostatných čitateľov.

   Knihu si môžeš vypožičať len v prítomnosti školskej knihovníčky.

   Naraz môžeš mať požičané najviac tri knihy.

   Knihy sú majetkom školy, chráň ich a nepoškodzuj.

   Knihu vždy vráť na pôvodné miesto, neprehadzuj knihy v regáloch.

   Knihu môžeš mať požičanú 30 dní. Ak ju potrebuješ dlhšie, dohodni sa so školskou

   knihovníčkou.

   Ak knihu nevrátiš ani po napomenutí, podľa knižničného a výpožičného poriadku budeš

   musieť uhradiť škodu niektorou z týchto foriem:

   • výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
   • nahradením knihy inou knihou podľa rozhodnutia knižnice
   • finančnou úhradou ceny knihy.

   Ak budeš porušovať tieto pravidlá, môžeš byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva

   využívať knižnično-informačné služby knižnice.

     ...........................................................              ..................................................................

   Mgr. Silvia Urdzíková, riaditeľka školy       Mgr. Zlatica Miklošková, školská knihovníčkaZačiatok formuláraSpodná časť formulára

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje