• Školská knižnica pri Súkromnej základnej škole, Námestie slobody 100, 08301 Sabinov

     

    KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

     

    Knižničný a výpožičný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.

    Školská knižnica poskytuje knižnično-výpožičné služby pre žiakov, učiteľov a iných zamestnancov našej školy, tiež pre rodičov našich žiakov.

    Služby používateľom sú poskytované bezplatne.

    Výpožičné služby:

    PONDELOK 12:45 – 14:25 (6. a 7. vyučovacia hodina)

    ŠTVRTOK     12:45 – 14:25 (6. a 7. vyučovacia hodina)

    Študovňa:

    PONDELOK – PIATOK       9:40 – 10:00 (veľká prestávka)

    Každý používateľ sa zaväzuje plniť ustanovenia štatútu knižnice, knižničného a výpožičného poriadku a riadiť sa pokynmi školskej knihovníčky.

    Vypožičanie kníh je možné len v prítomnosti školskej knihovníčky.

    Knižničný fond je majetkom školy, každý používateľ je povinný chrániť ho a nesmie ho poškodzovať.

    Používateľ:

    • sa zaväzuje dodržiavať platný zákon o autorských právach v Slovenskej republike,
    • je povinný zachovávať poriadok, čistotu a ticho v priestoroch knižnice, byť ohľaduplný a nerušiť ostatných čitateľov,
    • nesmie prehadzovať knihy v regáloch a poškodzovať evidenčné číslo knihy,
    • si môže absenčne vypožičať naraz najviac 3 dokumenty. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty. Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť po dohode so školskou knihovníčkou, ak o to používateľ požiada,
    • je povinný si pri požičiavaní knižničný dokument skontrolovať, prípadné poškodenie hneď nahlásiť školskej knihovníčke.
    • je povinný vrátiť knižničný dokument v takom stave, v akom si ho prebral pri výpožičke. Do vypožičaných knižničných dokumentov nesmie robiť žiadne záznamy a nesmie ich poškodzovať žiadnymi inými zásahmi,
    • je povinný vrátiť knižničný dokument v stanovenej výpožičnej lehote. Ak tak napriek napomenutiu neurobí, musí nahradiť škodu niektorou z týchto foriem:
    • výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
    • nahradením knihy inou knihou podľa rozhodnutia knižnice
    • finančnou úhradou ceny knihy.

    Pri určovaní finančnej úhrady vychádza knižnica nielen z pôvodnej ceny knižničného dokumentu, ale aj z hodnoty v čase straty alebo poškodenia.

    Žiaci, ktorí končia štúdium poskytované školou a zamestnanci školy pri rozviazaní pracovného pomeru, sú povinní vyrovnať si svoje záväzky.

    Používateľ má právo podávať ústne a písomné pripomienky a návrhy na prácu v knižnici.

    Ak používateľ nedodržiava ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku a ostaté nariadenia knižnice, môže byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva využívať knižnično-informačné služby knižnice. To ho nezbavuje povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v súlade s platnými právnymi predpismi.

    Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 2.9.2019.

     V Sabinove, 2.9.2019

     

     Mgr. Silvia Urdzíková                      Mgr. Zlatica Miklošková                                             

         riaditeľka školy                                 školská knihovníčka                                 

     

     

     ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

    „Knihy sú najvernejší priatelia, najmúdrejší radcovia a najtrpezlivejší

    učitelia. Sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“

    KNIŽNIČNÉ PRAVIDLÁ

    Školská knižnica poskytuje knižnično-výpožičné služby pre žiakov, učiteľov a iných zamestnancov našej školy, tiež pre rodičov našich žiakov.

    Služby používateľom sú poskytované bezplatne.

    Zachovávaj poriadok, čistotu a ticho v priestoroch knižnice.

    Buď ohľaduplný a neruš ostatných čitateľov.

    Knihu si môžeš vypožičať len v prítomnosti školskej knihovníčky.

    Naraz môžeš mať požičané najviac tri knihy.

    Knihy sú majetkom školy, chráň ich a nepoškodzuj.

    Knihu vždy vráť na pôvodné miesto, neprehadzuj knihy v regáloch.

    Knihu môžeš mať požičanú 30 dní. Ak ju potrebuješ dlhšie, dohodni sa so školskou

    knihovníčkou.

    Ak knihu nevrátiš ani po napomenutí, podľa knižničného a výpožičného poriadku budeš

    musieť uhradiť škodu niektorou z týchto foriem:

    • výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
    • nahradením knihy inou knihou podľa rozhodnutia knižnice
    • finančnou úhradou ceny knihy.

    Ak budeš porušovať tieto pravidlá, môžeš byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva

    využívať knižnično-informačné služby knižnice.

      ...........................................................              ..................................................................

    Mgr. Silvia Urdzíková, riaditeľka školy       Mgr. Zlatica Miklošková, školská knihovníčkaZačiatok formuláraSpodná časť formulára

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 7. 2024
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje