•                                                                             Š T A T Ú T

     

                                                                     ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

     

                                                   pri Súkromnej základnej škole v Sabinove

     

    V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o knižniciach“) vydávam Štatút Školskej knižnice pri Súkromnej základnej škole v Sabinove.

     

     

    Článok 1

    Základné ustanovenia

     

    1. Školská knižnica pri Súkromnej základnej škole v Sabinove je organizačným útvarom pri Súkromnej základnej škole v Sabinove, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov.

    2. Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom najmä pre žiakov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy.

     

    Článok 2

    Názov, adresa a identifikačné číslo školy

     

    1. Názov školy znie „Súkromná základná škola“

    2. Adresa školy: Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

    3. Identifikačné číslo školy: 42081602

     

    Článok 3

    Názov a adresa knižnice

     

    1. Názov knižnice znie „Školská knižnica pri Súkromnej základnej škole v Sabinove“

    2. Adresa knižnice: Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

     

    Článok 4

    Právne postavenie a riadenie knižnice

     

    1. Knižnica sa zriaďuje ako organizačný útvar školy. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu riaditeľ školy.

    2. Činnosť knižnice v zmysle jej poslania riadi a kontroluje riaditeľ školy.

    3. Riaditeľ školy je oprávnený požiadať o odborné usmernenie metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice, prípadne regionálnu knižnicu s metodickou pôsobnosťou.

    4. Riaditeľ školy poveruje vedením knižnice školského knihovníka.

    5. Na podporu činnosti knižnice môže riaditeľ školy zriadiť knižničnú radu.

    6. Knižnica je povinná umožniť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky výkon štátneho odborného dohľadu alebo kontroly a poskytovať potrebnú súčinnosť.

     

    Článok 5

    Dátum zriadenia knižnice

     

    Knižnica bola zriadená dňa 1. septembra 2015.

    Článok 6

    Poslanie a úlohy knižnice

     

    1. Knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov

    1. slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacích potrieb svojich používateľov,

    2. napomáha uspokojovať ich kultúrne potreby,

    3. podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť.

    1. Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh

    1. dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond so zameraním najmä na potreby výchovy a vzdelávania,

    2. poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice a zabezpečuje všetkým používateľom rovnaký prístup k ich využívaniu,

    3. vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov a pomocnú odbornú evidenciu periodík,

    4. vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu absenčných výpožičiek a prezenčných výpožičiek,

    5. realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice,

    6. spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,

    7. organizuje kultúrne podujatia a výchovno-vzdelávacie podujatia,

    8. realizuje, koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú gramotnosť,

    9. spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

    10. zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

     

    Článok 7

    Poskytovanie knižnično-informačných služieb

     

    1. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice:

    1. Základné služby – výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičné

    služby)

    - výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné

    výpožičné služby)

    - predlžovanie výpožičiek

    - ústne faktografické a bibliografické informácie

    - informačná výchova čitateľov knižnice

    - príprava pomôcok pre potreby výchovno-vzdelávacej činnosti

    1. Špeciálne služby – písomné bibliografické informácie

    - prístup na internet

    - reprografické služby

    - propagačné služby (výstavy a výstavky)

    1. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom. Podmienky poskytovania knižnično-informačných služieb, práva a povinnosti používateľov knižnice podrobne upravuje Knižničný a výpožičný poriadok. Knižničný a výpožičný poriadok musí byť dostupný každému používateľovi a návštevníkovi knižnice. Je umiestnený v školskej knižnici a na internetovej stránke školy.

    2. Knižnično-informačné služby sú návštevníkom knižnice poskytované bezplatne. Jednotlivé služby knižnica poskytuje na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.

    3. Poskytovanie knižničných dokumentov v rámci medziknižničnej výpožičnej služby iným knižniciam nemôže obmedzovať knižnično-informačné služby pre používateľov knižnice.

    Článok 8

    Financovanie knižnice

     

    1. Objem finančných prostriedkov pre činnosť knižnice sa každoročne vyčleňuje z rozpočtu školy z pridelených finančných prostriedkov v takom rozsahu, aby bolo možné koncepčne a systematicky zabezpečovať úlohy knižnice podľa článku 6.

    2. Finančné prostriedky sa prerozdeľujú na:

    1. doplňovanie knižničného fondu knižnice, prístup k vonkajším databázam a na internet,

    2. mzdové náklady na školského knihovníka,

    3. priestorové, technické, materiálne a technologické zabezpečenie knižnice.

    1. Financovanie knižnice sa môže realizovať aj prostredníctvom doplnkových zdrojov.

     

    Článok 9

    Kompetencie školského knihovníka

     

    1. Školský knihovník v rámci zabezpečenia odborných činností vykonáva najmä:

    1. dopĺňanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie špecializovaného knižničného fondu,

    2. vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revízia knižničného fondu,

    3. evidencia používateľov knižnice, evidencia návštevníkov knižnice, evidencia absenčných výpožičiek a prezenčných výpožičiek, evidencia kultúrnych podujatí a výchovno-vzdelávacích podujatí, evidencia akcií informačnej výchovy,

    4. poskytovanie knižnično-informačných služieb,

    5. poznávanie a uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb používateľov knižnice,

    6. organizovanie kultúrnych podujatí a výchovno-vzdelávacích podujatí,

    7. plánovanie a realizácia informačnej gramotnosti,

    8. vypracúvanie koncepčného zámeru rozvoja knižnice.

    1. Školský knihovník zabezpečuje v rámci odbornej činnosti vyhodnocovanie a vykazovanie štatistických ukazovateľov o stave a činnosti knižnice v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a s požiadavkami Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Na schválenie ich predkladá riaditeľovi školy.

    2. Školský knihovník spolupracuje s metodickým centrom Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice.

     

    Článok 10

    Záverečné ustanovenia

     

    1. Zmeny údajov v štatúte sa vykonávajú jeho dodatkom.

    2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2015.

     

     

     

                                           V Sabinove, dňa 1. septembra 2015 Mgr. Silvia Urdzíková

                                                                                   riaditeľka

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 7. 2024
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje