• Mgr. Silvia Urdzíková - zriaďovateľka, Drienica 240, 083 01 Sabinov

    

                                                                                                                               Rada školy pri Súkromnej ZŠ s MŠ

                                                                                                          Námestie slobody 100

                                                                                              083 01 Sabinov

   Vec

   Zriadenie Rady školy pri Súkromnej základnej škole s materskou školou v Sabinove

   Zriaďovateľka v zmysle § 24 a 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, podpísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia  Rady školy dňa 20. 3. 2023

   potvrdzuje zriadenie

   Rady školy pri Súkromnej základnej škole s materskou školou,

   Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

   dňom 20. 3. 2023.

   Zvoleným predsedom Rady školy je p. Ľudmila Makarová.

   Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. štyri roky a končí sa dňa 20. 3. 2027.

   S úctou

                                                                                                                                         Mgr. Silvia Urdzíková

                                                                                                                                                zriaďovateľka

    

   V Sabinove, 20. 3. 2023

   Na vedomie: Riaditeľka Súkromnej ZŠ s MŠ, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje