• Súkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100, 08333   01 Sabinov

    

   ZÁPISNICA

   Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY

    

   Dátum zasadnutia: 20. 3. 2023

   Prítomní: (podľa prezenčnej listiny)

    

   Členovia rady školy:

   Poradové číslo

    Priezvisko a meno

   Zvolený – delegovaný za skupinu

   1

   Červenková Miroslava, Ing.

   zástupca rodičov

   2

   Kalabová Alena

   zástupca rodičov

   3

   Makarová Ľudmila

   zástupca rodičov

   4

   Martonová Ivana, Mgr.

   zástupca rodičov

   5

   Ing. Lukačková Anna

   zástupca nepedagogických zamestnancov

   6

   Hétharšiová Ivana, Mgr.

   zástupca pedagogických zamestnancov

   7

   Vafeková Michaela, Mgr.

   zástupca pedagogických zamestnancov

   8

   Červeňák Jozef, Mgr.

   zástupca zriaďovateľa

   9

   Efstathopoulos Anna

   zástupca zriaďovateľa

   10

   Matisovská Miriam, Mgr.

   zástupca zriaďovateľa

   11

   Štofániková Anna, Mgr.

   zástupca zriaďovateľa

    

   Program zasadnutia:

   1. otvorenie zasadnutie a zoznámenie sa novozvolených členov rady školy
   2. voľby predsedu rady školy
   3. voľby podpredsedu rady školy
   4. schválenie štatútu rady školy
   5. návrh a schválenie plánu zasadnutí rady školy a obsahu jednotlivých zasadnutí
   6. diskusia

   Opis priebehu zasadnutia:

        Zvolanie ustanovujúceho zasadnutia zabezpečila riaditeľka školy. Zabezpečila aj zapísanie zápisnice v dvoch rovnopisoch a doručenie zriaďovateľovi. Ustanovujúceho zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia rady školy. Prvým bodom programu tohto zasadnutia bola voľba predsedu a podpredsedu rady školy z členov rady školy. Volili ich iba členovia rady školy. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, na volebnom lístku bolo potrebné zakrúžkovať poradové číslo najviac jedného člena, ktorého členovia rady školy navrhujú na funkciu predsedu (podpredsedu) rady školy. Voľby prebiehali zvlášť na predsedu i podpredsedu rady školy. Volieb sa nezúčastnila Mgr. Michaela Vafeková, pretože prišla na zasadnutie neskôr.

    

   Výsledky volieb na predsedu rady školy:

   Poradové číslo

   Priezvisko a meno

   Počet hlasov

   1

   Makarová Ľudmila

   6

   2

   Mgr. Štofániková Anna

   2

   3

   Mgr. Hétharšiová Ivana

   1

   4

   Mgr. Matisovská Miriam

   1

   5

   Ing. Červenková Miroslava

    

   6

   Kalabová Alena

    

   7

   Mgr. Martonová Ivana

    

   8

   Ing. Lukačková Anna

    

   9

   Mgr. Vafeková Michaela

    

   10

   Mgr. Červeňák Jozef

    

   11

   Efstathopoulos Anna

    

    

   Výsledky volieb na podpredsedu rady školy:

   Poradové číslo

   Priezvisko a meno

   Počet hlasov

   1

   Efstathopoulos Anna

   3

   2

   Mgr. Červeňák Jozef

   2

   3

   Mgr. Vafeková Michaela

   1

   4

   Mgr. Matisovská Miriam

   1

   5

   Ing. Červenková Miroslava

   1

   6

   Ing. Lukačková Anna

   1

   7

   Kalabová Alena

   1

   8

   Mgr. Martonová Ivana

    

   9

   Mgr. Hétharšiová Ivana

    

   10

   Mgr. Štofániková Anna

    

   11

   Makarová Ľudmila

    

    

   Meno zvoleného predsedu rady školy: p. Makarová Ľudmila

   Meno zvoleného podpredsedu rady školy: p. Efstathopoulos Anna

    

   Ďalším bodom programu bolo schválenie Štatútu rady školy a Plánu zasadnutí rady školy.

   P. riaditeľka prečítala členom návrh štatútu. Členovia rady školy s návrhom súhlasili; žiadali doplniť v článku 6 bod 7, aby oznámenie o zasadnutiach rady školy bolo zverejnené v kalendári na stránke školy v dostatočnom predstihu a tiež vyňať z tohto bodu text, že oznámenie o zasadnutí bude zverejňované na nástenke pri vstupe do školy. Ostatné body štatútu boli schválené.

    

   P. riaditeľka predstavila návrh plánu zasadnutí rady školy a obsahu jednotlivých zasadnutí. Členovia dohodli konkrétny dátum najbližšieho zasadnutia – 22. 6. 2023. S obsahom plánovaných stretnutí na tento rok súhlasili.

    

   Prílohy:

   1. Zápisnica z volieb členov RŠ za pedagogických zamestnancov + prezenčná listina
   2. Zápisnica z volieb členov RŠ za nepedagogických zamestnancov + prezenčná listina
   3. Zápisnica z volieb členov RŠ za rodičov + prezenčná listina
   4. Delegačné listy delegovaných členov
   5. Prezenčné listiny z volieb predsedu a podpredsedu rady školy + hlasovacie lístky
   6. Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia
   7. Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy
   8.  

   Dňa: 22. 3. 2023                                                                               Dňa: ...................................

    

                   ______________________                                                               ______________________

                        predseda rady školy                                                                             štatutár zriaďovateľa

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje