• Súkromná základná škola  s materskou školou, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov,

     vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

    Pedagogický asistent  pre žiakov so zdravotným znevýhodnením


   Kategória PZ: pedagogický asistent
   Termín nástupu: 1. 9. 2023
   Pracovný pomer: doba určitá, úväzok 100%
   – pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ na dobu do 31. 08. 2024.

   Požiadavky na uchádzačov:
   Kvalifikačné predpoklady
   – predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

   Zoznam požadovaných dokladov:
   • žiadosť o prijatie do zamestnania,
   • profesijný životopis,
   • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
   • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
   • doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
   • poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov,

   Platové podmienky:
   • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na adresu: szssmssabinov@gmail.com do 23. 8.2023. Na pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

   KONTAKT:
   Zamestnávateľ: Súkromná základná škola  s materskou školou, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

   e-mail: szssmssabinov@gmail.com

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje