• Domáce vzdelávanie

   • Domáce vzdelávanie

     

    Domáce vzdelávanie (individuálne vzdelávanie) je jednou z foriem plnenia povinnej školskej dochádzky definovanej v § 24 zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Podľa tohto zákona je od roku 2008 umožnené domáce alebo individuálne vzdelávanie aj na Slovensku, avšak iba na 1. stupni ZŠ.
    Tento zákon umožňuje individuálne vzdelávanie osobou, ktorá má pedagogickú kvalifikáciu pre 1.stupeň ZŠ.

     

    Ak má zákonný zástupca záujem vzdelávať svoje dieťa doma, je potrebné osloviť školu, ústretovú k tejto forme vzdelávania a nájsť pedagóga, ktorý bude s rodinou spolupracovať. Špeciálna kvalifikácia rodiča nie je potrebná. Dieťa však musí byť zapísané do nejakej školy – štátnej, súkromnej, cirkevnej, v mieste bydliska i mimo miesta bydliska,..., ktorá bude jeho kmeňovou školou.

    Učebnice poskytuje svojim žiakom (aj tým na domácom vzdelávaní) škola, v ktorej je tento žiak zapísaný. Žiak nemusí využívať učebnice odporúčané školou, potrebné je však zvládnuť obsah učiva v tom – ktorom predmete a v tom - ktorom ročníku.

    Ku koncu klasifikačného obdobia, to znamená koncom 1. aj 2. školského polroka  prichádza žiak vzdelávaný doma na preskúšanie. To prebieha formou komisionálnych skúšok a predstavenia  portfólia žiaka, ktoré tvoria autentické práce dieťaťa za určité obdobie. Môže pozostávať z vypracovaných pracovných zošitov, ale i projektov, plagátov, fotiek, nahrávok, zachytávajúcich vzdelávanie dieťaťa.

    Dôvod pre domáce vzdelávanie

    Ten môže byť rôzny. Či už je to porucha učenia dieťaťa, problémy so zaradením do kolektívu v triede,  zdravotné problémy, presvedčenie rodiča, že práve takto poskytne svojmu dieťaťu najkvalitnejšie vzdelanie do života. Dobré je začleniť sa do domácoškolskej komunity, ktorá existuje aj na Slovensku, najbližšie v Prešove.  

    Potrebné dokumenty

    Po zapísaní dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí a následne zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o umožnenie individuálneho vzdelávania. Ak riaditeľ s individuálnym vzdelávaním súhlasí,  vydá rozhodnutie o umožnení domáceho vzdelávania.   K žiadosti o umožnenie domáceho vzdelávania sa prikladajú ďalšie dokumenty:

    1) žiadosť o individuálne vzdelávanie ( Žiadosť.pdf, Žiadosť.doc)

    2) individuálny vzdelávací program (IVP.pdf,  IVP.doc)

    3) vysokoškolský diplom pani učiteľky (pána učiteľa), ktorá/ý bude zodpovedná/ý za vzdelávanie dieťaťa (stačí kópia).

    V individuálnom vzdelávacom programe sa uvedie ročník, pre ktorý je domáce vzdelávanie povolené (každý rok nová žiadosť), dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, vzdelávací program, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie, podmienky ochrany zdravia, meno a priezvisko osoby, ktorá bude uskutočňovať domáce vzdelávanie, zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri vzdelávaní používané.

    Podpora štátu 

    Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre domáce vzdelávanie svojho dieťaťa, od štátu nebude dostávať žiaden príspevok, ani podporu.

     Ako na 2. stupni?

    Slovenský školský zákon neumožňuje formu domáceho vzdelávania na 2. stupni ZŠ. Po ukončení 1. stupňa prechádzajú títo žiaci buď na denné štúdium alebo rodičia zapíšu svoje dieťa na niektorú zo základných škôl v Českej republike a požiadajú o individuálne vzdelávanie.

    Ak chce zákonný zástupca doma vzdelávať aj na 2. stupni, jednou z možností je štúdium v zahraničí. Podľa § 23 písm. b) môže žiak plniť školskú dochádzku „osobitným spôsobom“ „v školách mimo územia Slovenskej republiky“. Podľa českého školského zákona môžu naši žiaci ako občania EU študovať za rovnakých podmienok ako občania ČR. Potrebné je podať na kmeňovú školu žiadosť o štúdium v zahraničí.pdf, žiadosť o štúdium v zahraničí.doc v ktorej sa uvádza:

    1. meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
    2. rodné číslo žiaka,
    3. adresa bydliska v zahraničí (ak relevantné),
    4. názov a adresa školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa.

    Riaditeľovi školy v ČR je potrebné podať žiadosť o prijatie a žiadosť o zaradenie žiaka do  „Individuálneho vzdelávania pre 2.stupeň“ podľa českých zákonov. Odpoveď riaditeľa českej školy o prijatí žiaka je potrebné doručiť riaditeľovi slovenskej kmeňovej školy.

    Po prijatí žiaka je potrebné dohodnúť formu preskúšania v slovenskej kmeňovej škole; podľa slovenského školského zákona by to malo byť vtedy, ak žiak ukončí štúdium v zahraničí alebo na žiadosť rodiča. Stredná škola však môže požadovať vysvedčenie zo slovenskej školy alebo výsledky Monitora deviatakov, preto je vhodné, aby žiak vykonal Monitor deviatakov a bol preskúšaný zo Slovenského jazyka a literatúry v 1. i 2. polroku v 8. ročníku a v 1. polroku v 9. ročníku. Na základe medzinárodnej zmluvy medzi SR a ČR sa výsledky vzdelávania vzájomne uznávajú, preto stačí skúška zo slovenského jazyka.

    Podmienky vzdelávania v českej škole (forma preskúšania) je potrebné dohodnúť s českým riaditeľom.

    (https://www.domacaskola.sk/faq-otazky/

    https://www.modrykonik.sk/vychova/domace-vzdelavanie/)

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje