• Súkromná materská škola

                                     

   Námestie slobody 7, 083 01 Sabinov

    

    

    

   Školský vzdelávací program

    

    

   Mgr. Silvia Urdzíková

   zriaďovateľka

    

    

   Školský vzdelávací program Súkromnej materskej školy

   Námestie slobody 7, Sabinov

    

    

   Obsah:

   1. Základné identifikačné údaje
   2. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
   3. Stupeň vzdelania
   4. Profil absolventa
   5. Vlastné zameranie materskej školy
   6. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
   7. Učebné osnovy
   8. Vyučovací jazyk
   9. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v materských školách
   10. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
   11. Personálne zabezpečenie
   12. Materiálno – technické a priestorové podmienky MŠ
   13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
   14. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
   15. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov materskej školy
   16. Autoevalvácia školy
   17. Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávania
   18. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

    

   Školský vzdelávací program Súkromnej materskej školy

   Námestie slobody 7, Sabinov

    

   1. Základné identifikačné údaje

    

   Vzdelávací program:

   Stupeň vzdelania                          predprimárne vzdelanie

   Dĺžka štúdia                                 1 – 3 roky

   Vyučovací jazyk                           slovenský

   Forma výchovy a vzdelávania     celodenná

   Druh školy                                   súkromná MŠ

    

   Predkladateľ:                              Mgr. Silvia Urdzíková

   Názov školy                                  Súkromná materská škola

   Adresa                                           Námestie slobody 7, 083 01 Sabinov

    

   Zriaďovateľ:                                Mgr. Silvia Urdzíková

   Adresa                                            Drienica 240, 083 01 Sabinov

   Kontakty                                         tel.: 0915 949733 

                                                           e-mail: silva@centrum.sk; surdzikova@gmail.com

   Platnosť dokumentu                       od 1. 9. 2020

    

   1. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

   V súlade s cieľmi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy a s ohľadom na vlastné zameranie materskej školy sme si vytýčili nasledovné ciele výchovy a vzdelávania:

   • pri výchove a vzdelávaní rešpektovať jedinečnosť, individualitu každého dieťaťa,
   • podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa,
   • vytváraním podnetného a hravého prostredia prehĺbiť u detí záujem o učenie, poznávanie nových vecí,
   • nové poznatky získavať a osvojovať si na základe vlastnej priamej skúsenosti,
   • rozvíjať u detí zručnosť aplikovať osvojené poznatky v praxi,
   • viesť deti k vzájomnej spolupráci, naučiť ich pomáhať si navzájom,
   • rozvíjať myslenie detí, hľadať odpovede na otázky typu „prečo“,
   • využívaním alternatívnych a aktivizujúcich metód  a didaktických pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese rozvíjať tvorivosť detí, učiť ich riešiť problémy, pestovať u nich zdravé sebavedomie,
   • rozvíjať u detí pozitívny vzťah k prírode a k životnému prostrediu a správny postoj k prevencii pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,
   • viesť deti k aktívnemu učeniu a začleňovaniu sa do skupiny a kolektívu,
   • rozvíjať pohybové, manuálne a jazykové zručnosti,
   • rozvíjať predčitateľskú gramotnosť a formovať kladný vzťah ku knihe a k literatúre,
   • rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, zmyslové vnímanie, koordináciu oka a ruky,
   • rozvíjať predstavivosť a pozorovacie schopnosti detí,
   • rozvíjať digitálne elementárne zručnosti,
   • rozvíjať u detí sebahodnotenie,
   • posilňovať vôľové vlastnosti detí,
   • identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a individuálnym prístupom rozvíjať ich spôsobilosti,
   • ponúkať rodičom detí poradenské služby,
   • viesť deti k zdravému životnému štýlu – zdravá výživa, športové a pohybové aktivity,
   • rozvíjať u detí spôsobilosti potrebné pre ľahkú adaptáciu na školské prostredie.
   1. Stupeň vzdelania

   Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

   1. Profil absolventa

   Dieťa, ktoré absolvovalo materskú školu, bude pripravené na vstup do základnej školy. Predpokladom na vstup do primárneho vzdelávania je dosiahnutie školskej zrelosti. Absolvovaním materskej školy dieťa získava elementárne základy:

   1. komunikačných kompetencií,
   2. matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,
   3. digitálnych kompetencií,
   4. kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,
   5. sociálnych a personálnych kompetencií,
   6. občianskych kompetencií,
   7. pracovných kompetencií.

    

   1. Vlastné zameranie materskej školy

   Názov školského vzdelávacieho programu napovedá, že na ceste za poznaním budeme deti usmerňovať, ale objavovať nové veci a javy, získavať nové poznatky budú deti samé, vlastným pričinením. Učiteľ bude koordinátorom, ktorý ich bude sprevádzať.

   Pekný školský dvor a rozcvičovňa umožnia každodennú realizáciu pohybových aktivít, športových hier a súťaží, tanečných vystúpení. Zelený kútik na dvore umožní u detí prebudiť záujem o prírodu, pestovať pozitívny vzťah k živej i neživej prírode, k životnému prostrediu, k záhrade a k záhradným prácam. Deti budú poznávať rastliny, bylinky, stromy, vytvoria si spoločný herbár, naučia sa pozorovať detaily v prírode lupou, pracovať s mikroskopom, starať sa o vtáky, rastliny. Všetky tieto aktivity umožnia utvárať u detí základy enviromentálneho cítenia. Využívaním bádateľských činností i zážitkového učenia budeme u detí formovať základy zdravého životného štýlu. Separovaním odpadu budeme u detí rozvíjať ekologické myslenie. Turistickými vychádzkami do blízkeho okolia budeme upevňovať telesnú zdatnosť i vôľové vlastnosti detí.

   Na rozvoj digitálnych elementárnych zručností budeme využívať prácu na interaktívnej tabuli, edukačné CD-room, robotické stavebnice.

   Používaním základnej slovnej zásoby v anglickokm jazyku v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, hrami a piesňami si deti celkom nenásilne osvoja základné jazykové zručnosti.

   Rozvoju predčitateľskej gramotnosti a vzťahu detí ku knihe a k literatúre prispeje aj čitateľský kútik a rôzne „predčitateľské“ aktivity zamerané na rozvoj slovnej zásoby.

   Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme čiastočne využívať didaktické pomôcky a metodiku Marie Montessori.

   Materská škola každoročne zabezpečí kurzy plávania, korčuľovania a lyžovania a podľa záujmu aj školu v prírode.

   Rodičia sú partnermi školy. Spolupodieľajú sa na plnení cieľov a zámerov školy, zúčastňujú sa na školských i mimoškolských aktivitách a pomáhajú pri ich organizácii.

   Informačný systém bude zabezpečený prostredníctvom webovej stránky Súkromnej ZŠ s MŠ.

   V rámci úzkej spolupráce so Súkromnou základnou školou bude zabezpečený plynulý prechod od predprimárneho vzdelávania k primárnemu vzdelávaniu.

   1. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

   Dĺžka dochádzky do materskej školy je spravidla trojročná, v závislosti od nástupu dieťaťa do škôlky až po plnenie povinnej školskej dochádzky.

   Súkromná materská škola bude poskytovať celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade požiadaviek rodičov umožníme aj poldennú formu výchovy a vzdelávania, prípadne krátky adaptačný pobyt.

   1. Vzdelávacie oblasti

   Obsah vzdelávania v materskej škole je vymedzený vo vzdelávacích oblastiach, ktoré určuje štátny vzdelávací program. Obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí sa prelína a prechádza z jednej oblasti do druhej.

   Vzdelávacie oblasti:

   • Jazyk a komunikácia – rozvíjať komunikačné zručností detí prostredníctvom rôznych žánrov detskej literatúry,
   • Matematika a práca s informáciami – osvojiť si základy matematických a informatických zručností, rozvíjať logické myslenie detí,
   • Človek a príroda – budovať základy prírodovednej gramotnosti detí,
   • Človek a spoločnosť - naučiť sa orientovať v blízkom spoločenskom prostredí,
   • Človek a svet práce – naučiť deti zvládnuť bežné zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné v bežnom živote,
   • Umenie a kultúra – rozvíjať elementárne hudobné schopnosti a zručnosti a umožniť deťom znázorniť svoju fantáziu prostredníctvom rôznych materiálov a výtvarných techník,
   • Zdravie a pohyb – viesť deti k pohybovej aktivite, zdokonaľovať ich pohybové zručnosti  a schopnosti výberom vhodných cvikov.
   1. Vzdelávacie štandardy

   Učebnými osnovami nášho školského vzdelávacieho programu sú štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

   • výkonové štandardy – dosahujú sa postupne počas celého pobytu dieťaťa v materskej škole; sú vyjadrené v pozorovateľných a hodnotiteľných výkonoch pre posledný rok materskej školy
   • obsahové štandardy – určujú základné námety na konkrétu činnosť, ktorú budú učiteľky realizovať s cieľom dosiahnuť stanovený výkonový štandard
   • evaluačné otázky – umožnia učiteľke presne stanoviť východiskovú situáciu vo vzdelávaní a lepšie sprostredkovať deťom obsah vzdelávania; slúžia na zefektívnenie plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti

   Plánovanie výchovno-vzdelávacieho procesu je rozvrhnuté do týždňových tém. Témy, ktoré sú viazané na ročné obdobie a sviatky sú v tabuľke fixne dané a ostatné témy sú flexibilné. Tieto flexibilné témy sa zaraďujú do výchovno-vzdelávacej činnosti podľa záujmu detí a s ohľadom na aktuálne rozvojové potreby.

   Plánuje sa na základe dohody v časovom úseku jedného týždňa. Výber tém je na spoločnej dohode učiteliek. Pri plánovaní učiteľky vychádzajú z úrovne detí v triede, ktorá je stanovená pedagogickou diagnostikou. V rámci jednej vzdelávacej aktivity učiteľka využíva rôzne úrovne jedného výkonového štandardu a využíva prelínanie jednotlivých vzdelávacích oblastí.

   Popoludňajšie vzdelávacie aktivity sa plánujú na základe vlastného uváženia prostredníctvom ktorejkoľvek vzdelávacej oblasti. V týchto aktivitách sa prevažne prehlbuje učivo a  podporuje záujem detí. Pri plánovaní sa dodržiava odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích oblastí zo ŠVP pre MŠ. V čase letných prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje formou voľných hier a činností.

   1. Vyučovací jazyk

   Vyučovacím jazykom v Súkromnej materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk.

   1. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v materských školách

   Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňujú prostredníctvom týchto foriem denných činností:

   • hry a činnosti podľa výberu detí,
   • zdravotné cvičenie,
   • vzdelávacia aktivita,
   • pobyt vonku,
   • činnosti zabezpečujúce životosprávu (stravovanie, odpočinok, osobná hygiena).

   Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti je vyjadrená v harmonograme denných aktivít a v rozvrhnutí vzdelávacích oblastí s časovou frekvenciou na jeden mesiac. Téma mesiaca je rozvrhnutá do štyroch týždenných tém, ktoré sa prelínajú celým týždňom. V harmonograme denných aktivít sú vymedzené základné formy denných aktivít v ich časovej následnosti. Rozvrhnutie vzdelávacích oblastí vytvára priestor na realizáciu vzdelávacích aktivít plánovaných v tematických celkoch a vyplývajúcich zo vzdelávacích štandardov.

   Harmonogram denných aktivít v materskej škole:

   • hry a činnosti podľa výberu detí
   • zdravotné cvičenie
   • dopoludňajšie vzdelávacie aktivity
   • pobyt vonku
   • obed a odpočinok
   • popoludňajšie vzdelávacie aktivity

   V dopoludňajších vzdelávacích aktivitách sa realizuje obsah všetkých vzdelávacích oblastí buď jednotlivo alebo vo vzájomnej integrácii. Popoludňajšie aktivity slúžia na opakovanie a utvrdenie už známeho obsahu a na dôslednejšie naplnenie profilu materskej školy. Vyberá si ich učiteľka.

   1. Personálne zabezpečenie

   Výchovno-vzdelávací proces v Súkromnej MŠ budú zabezpečovať 2 pedagogické zamestnankyne, ktoré spĺňajú kvalifikačné požiadavky – majú ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika.

   Medzi nepedagogických zamestnancov pracujúcich v MŠ bude patriť ekonomický zamestnanec, školník, upratovačka a kuchárka. Všetci budú spĺňať požadované vzdelanie pre výkon ich činnosti a pracovného zaradenia. Školská jedáleň je mimo budovy materskej školy a strava sa bude denne dovážať do materskej školy. Za kvalitu stravy a zabezpečenie pitného režimu, rovnako za výdaj stravy deťom bude zodpovedná vedúca školskej jedálne. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

   1. Materiálno-technické a priestorové podmienky MŠ

   Materská škola bude jednotriedna s kapacitou 18 detí. Nachádza sa v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a je v osobnom vlastníctve zriaďovateľa. Poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť o deti od 3 – 6 rokov. Materská škola je zrekonštruovaná, s novým zariadením. Prostredie materskej školy spĺňa estetické požiadavky, aby sa v nej deti cítili príjemne a dobre. V materskej škole sa na 1. poschodí nachádza šatňa, herňa – jej súčasťou je aj čitateľský kútik, rozcvičovňa, kúpeľňa so sociálnym zariadením, spálňa, výdajná školská jedáleň a miestnosť pre učiteľky. Na 1. poschodí je ešte ambulancia logopéda, špeciálneho pedagóga a školského psychológa. Stravovanie bude poskytovať Súkromná školská jedáleň.  Materská škola je vybavená detskou a odbornou literatúrou, digitálnou technikou, didaktickými učebnými pomôckami, telocvičným náradím a náčiním, hudobnými nástrojmi, didaktickou a audiovizuálnou technikou, výpočtovou technikou. Priebežne sa bude dopĺňať spotrebný materiál určený na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti. Súkromná MŠ má k dispozícii vlastný školský dvor, ktorý bude využívaný na športové aktivity a pobyt vonku. Priestorové a materiálne podmienky školy sú na primeranej úrovni a spĺňajú základné podmienky, ustanovené školským zákonom a vyhláškou MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

   1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

   Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany počas výchovno-vzdelávacieho procesu Súkromná materská škola postupuje v súlade so zákonom č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Počas výchovno-vzdelávacieho procesu budeme prihliadať na fyziologické potreby detí, vytvárať podmienky pre zdravý vývin a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia detí. Učiteľky MŠ budú viesť evidenciu registrovaných školských úrazov, ku ktorým dôjde počas výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou, v prípade potreby vyhotovia záznam o úraze.

   V Súkromnej MŠ sú vytvorené vyhovujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v Prevádzkovom poriadku a v Školskom poriadku materskej školy.

   Priestory materskej školy boli kompletne zrenovované. Prebehla rekonštrukcia elektrických rozvodov, vodoinštalácie, plynofikácie.

   Materská škola tiež zabezpečuje platným normám zodpovedajúce prostredie triedy a ostatných priestorov, vybavenie triedy vhodným nábytkom i vhodný stravovací a pitný režim detí.

   Pravidlá BOZP v priestoroch materskej školy vydáva riaditeľka školy, ktorá zároveň kontroluje ich dodržiavanie.

   1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

   Kontrolou a hodnotením vzdelávacích výsledkov detí materskej školy získava učiteľ, rodičia dieťaťa i samotné dieťa obraz o tom, ako zvládlo dané učivo, aké sú jeho vedomosti, zručnosti i spôsobilosti v danej oblasti, aké má nedostatky, rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. Na základe hodnotenia učiteľ volí postup pri odstraňovaní nedostatkov a usmerňuje dieťa v ďalšej práci, aby mu umožnil získať čo najlepšie výsledky.

   Hodnotenie detí realizujeme pedagogickým diagnostikovaním a pozorovaním, ktorého cieľom je zisťovanie, identifikovanie, charakterizovanie a hodnotenie úrovne rozvoja dieťaťa ako výsledku výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Budeme realizovať vstupnú, priebežnú a výstupnú diagnostiku. Hodnotí a kontroluje sa úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v štátnom vzdelávacom programe.

   Pri hodnotení neporovnávame deti medzi sebou, sledujeme a posudzujeme individuálny pokrok dieťaťa. Budeme sa zameriavať na úspechy a pokroky dieťaťa, nie na jeho nedostatky.

   Pri hodnotení detí so špeciálnymi potrebami budeme zohľadňovať vplyv zdravotného znevýhodnenia dieťaťa na jeho výsledky. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. Dieťa sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.

   Súčasťou hodnotenia detí by malo byť aj hodnotiace portfólio. Hodnotiace portfólio bude mať každé dieťa našej materskej školy. Bude obsahovať:

   1.  výtvarné práce,
   2. kresbový test dieťaťa
   3. diagnostický hárok

   b) voliteľné práce (čo ma baví, čo sa mi páči) – obrázky, fotografie; príbehy, postrehy; moje naj …

   1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

   Cieľom vnútroškolskej kontroly a hodnotenia zamestnancov  je získanie objektívnych informácií o úrovni výchovno-vzdelávacích výsledkov materskej školy a odstránenie prípadných zistených nedostatkov. Úlohou riaditeľky školy je posúdenie pracovného výkonu jednotlivých pedagogických zamestnancov, rozhodovanie o spôsobe ich odmeňovania a motivovania, navrhnutie opatrení pri zistení nedostatkov v ich práci. Pri kontrole a hodnotení zamestnancov materskej školy budeme klásť dôraz na plnenie pracovných povinností a úloh, vedenie agendy, pracovné a mimoškolské aktivity a na plnenie cieľov materskej školy. Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí a zamestnancov je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontroly školy. Kontrola pedagogických zamestnancov sa bude realizovať priamou pozorovacou činnosťou počas výchovno-vzdelávacieho procesu (hospitácie), kontrolou pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť a správnosť zápisov, plnenie termínov), rozborom výsledkov detských prác, hodnotením výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných  pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., kontrolou interiéru a areálu školy, kontrolou dodržiavania zásad BOZP a PO, kontrolou hospodárenia aj osobným pohovorom s riaditeľkou školy.

   Kritériom kvality materskej školy bude pre nás spokojnosť rodičov, detí aj nás samých.

   1. Autoevalvácia školy

   Cieľom hodnotenia školy je reálne zhodnotiť, ako sa škola približuje k svojej vízii a ako plní priority, ktoré si stanovila, zhodnotiť mieru plnenia ŠkVP, plánu práce školy a vlastnú pedagogickú prácu a jej výsledky. Súčasťou hodnotenia školy je poukázať na oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a zamerať sa na  oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení na ich zlepšenie.

   Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

     • hodnotiace porady,
     • školské portfólio (logo školy, triedne portfólio, kronika školy, úspechy detí – víťazné práce, diplomy,

      celoškolské projekty, aktivity učiteľov, akcie s rodičmi, fotodokumentácia),

     • dotazníky pre rodičov.

   Škola každoročne vypracuje  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom kalendárnom roku. Správa bude komplexným zhodnotením práce školy v predošlom školskom roku, bude prerokovaná na pedagogickej rade, schvaľovaná Radou školy. Zverejnená bude na webovej stránke školy, budú k nej mať prístup rodičia i verejnosť.

   Kritériom pre nás je kvalita dosiahnutých výsledkov, úspechy našich žiakov, spokojnosť  žiakov, rodičov, učiteľov i všetkých zamestnancov školy.

   1. Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávania

   Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí. Ich zohľadnenie zabezpečí i týmto deťom rovnocenný prístup k vzdelávaniu, rozvoj schopností dieťaťa podľa jeho možností a jeho primerané začlenenie do spoločnosti.

   Súkromná materská škola je otvorená pre všetky deti a teda aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (dieťa so zdravotným znevýhodnením, dieťa zo zdravotne znevýhodneného prostredia, dieťa s nadaním), ak spĺňajú kritériá pre individuálnu integráciu. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby u  dieťaťa diagnostikuje centrum PPP a ŠPP. Po jeho odporúčaní začleniť dieťa do materskej školy a po zvážení všetkých skutočností – napr. druh znevýhodnenia, materiálne podmienky, personálne zabezpečenie školy, otvorenosť rodiča pre spoluprácu – riaditeľ školy rozhodne o prijatí, resp. neprijatí takéhoto dieťaťa do materskej školy.

   Na škole bude pracovať špeciálny pedagóg, školský psychológ a logopéd. Budeme tiež  rešpektovať naplnenosť triedy a maximálny počet začlenených detí v triede, aby sa začlenením neobmedzovali práva ostatných detí. 

   V prípade potreby individuálny výchovno-vzdelávací plán budú vypracúvať na základe odporúčania CPPP učiteľky MŠ v spolupráci so špeciálnym pedagógom. Výchovno-vzdelávacie výsledky detí budú prehodnocované a konzultované so zákonnými zástupcami každý štvrťrok.

   1. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

   Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického zamestnanca Súkromnej materskej školy. Každý pedagogický zamestnanec materskej školy má možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých podmienok. Prioritnou úlohou materskej školy je vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický i odborný zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať a zdokonaľovať svoje vedomosti. Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje